Rapporter

Her finner du resultater av boligforskning og boligsosialt utviklingsarbeid, samt masteroppgaver knyttet til utvalgte boligspørsmål. Rapportene er bestilt og finansiert av Husbanken. 

Tema
Søk i hele Koha-databasen
 1. Rapporten framstår som et usedvanlig solid arbeid, der forfatteren ikke bare går gjennom en lang rekke dokumenter, men også bidrar med spennende historiske analyserer, samt gir innspill til diskusjon og videre forskningsarbeid.

  • Sørvoll, Jardar
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
  • Oslo
  • 2011
  • nob
  • Sørvoll, Jardar
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
  • Oslo
  • 2011
  • nob
 2. Seks notater utarbeidet av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (2011/2012). Dette notatet er en oppfølger av notatet om Fordeling og bostøtte for alderspensjonister.

  • Nordvik, Viggo
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
  • Oslo
  • 2011
  • nob
 3. Seks notater utarbeidet av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (2011/2012). I dette notatet skal vi undersøke hvordan bostøtten påvirker fordelingen av inntekt blant pensjonister.

  • Nordvik, Viggo
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
  • Oslo
  • 2011
  • nob
 4. Veileder fra Hageselskapet om utforming av fellesarealene ved boligsameie og borettslag, på en slik måte at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte, så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. Fokus settes på atkomst, parkering, inngangspartier, leke- og oppholdsarealer og de grønne rammene om disse felles arealene i boligsameiet eller borettslaget

  • Hageselskapet
  • [Oslo]
  • 2009
  • nob
 5. En stor del av befolkningen bor i flerbolighus: blokker, rekkehus og eneboliger i rekke. Opphold ute byr på frisk luft og mange muligheter for opplevelser og rekreasjon. Veilederen gir råd på hvordan best utforme fellesarealene og ser særlig på atkomst, parkering, inngangspartier, leke- og oppholdsarealer og de grønne rammene om disse felles arealene i boligsameiet eller borettslaget

  • Hageselskapet
  • [Oslo]
  • 2009
  • nob
 6. Heftet utgitt av NBBL viser ulike muligheter for etterinstallering av heis, og eksempler fra konkrete prosjekter. Det gir tips til hvordan styret kan gå fram for å få til et heisprosjekt i borettslaget, og hvem som kan kontaktes for å få råd og veiledning.

  • NBBL
  • Oslo
  • 2009
  • nob
 7. Heftet utgitt av NBBL viser ulike muligheter for etterinstallering av heis, og eksempler fra konkrete prosjekter. Det gir tips til hvordan styret kan gå fram for å få til et heisprosjekt i borettslaget, og hvem som kan kontaktes for å få råd og veiledning.

  • NBBL
  • Oslo
  • 2009
  • nob
 8. Estetiske løsninger og universell utforming for kommune og utbyggere i Tangenområdet, utarbeidet av Grønn strek (2009

  • Grønn strek
  • Kristiansand
  • 2009
  • nob
 9. Erfaringer fra bruk av det kommunale plansystemet for å fremme universell utforming, utarbeidet av NIBR (2009)

  • Nørve, Siri
  • NIBR
  • Oslo
  • 2009
  • nob
 10. Gjennom flere arbeidsseminarer har Bergen kommune i samarbeid med Husbanken invitert aktuelle brukere og ansvarlige planleggere og saksbehandlere i kommunen til å komme med sine innspill til en konkret utredning om temaet universell utforming

  • Bergen kommune
  • Bergen
  • 2008
  • nob
  • s.n.
  • [0slo
  • 2004
  • nob
 11. Rapporten er i stor grad en deskriptiv beskrivelse av hvem mottakerne er, og hvordan dette har utviklet seg siden reformen i 2009. I tillegg beskrives den utviklingen i mottakernes boutgifter og inntekter siden 2009, opp mot endringer i regelverket. Til slutt vurderes sårbarheten til ulike mottakergrupper ved endringer regelverk, boutgifter og inntekter fremover.

  • Andreas Fjelltoft
 12. Rapportens overordnede problemstilling er: hvilke systemutfordringer og suksesskriterier kan utledes om etablering i egen bolig etter endt soning i fengsel eller institusjonsopphold i rusomsorg, psykisk helsevern eller barnevern?

  • Mette Irmgard Snertingdal
 13. Denne rapporten diskuterer hvordan boligmarkedet skal møte framtidig boligbehov. Beregninger fra byggebehovet i 2013-2040 drøftes videre ut fra hva vi vet om boligbruk for eldre og innvandrere. Det særlig er disse gruppene som forventes å øke i antall i årene som kommer.

  • Marit Ekne Ruud
 14. Denne rapporten handler om botetthet og integrering blant rusavhengige som bor i kommunale utleieboliger. Forskerne har benyttet funn fra spørreundersøkelser blant boligadministrasjoner og beboere.

  • Anders Vassenden
  • eng
 15. Denne rapporten handler om barnefamilier som flytter ofte, om boforholdene deres og om årsakene til flyttingene. Det har også vært et mål å belyse hvordan både flyttinger spesielt og boforhold generelt påvirker barna.

  • Anne Skrevik Grødem
  • eng