Rapporter

Husbanken bestiller eksterne rapporter innen forskning og utredning av utvalgte boligspørsmål. Rapportene kan være resultater av boligforskning, boligsosialt utviklingsarbeid eller masteroppgaver. Hensikten er å bidra til å fremskaffe et bredt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming, kunnskapsutvikling og læring på det boligpolitiske området.

De utlyste FoU-oppdragene blir offentliggjort på Doffin og kunngjort via Mercell.

På denne siden finner du aktuell forskning og annen litteratur.

 1. Studieplan for tverrprofesjonell videreutdanning i universell utforming

  Mål for studiet er å utdanne fagpersoner med innsikt i samspillet mellom menneskers hverdagsliv og de omgivelser de lever i, slik at de er i stand til å initiere og vurdere gode, universelle løsninger som fremmer livsutfoldelse og samfunnsdeltakelse. Består av fire emner: planlegge for alle, boliger og bygg, sosiale møteplasser og uterom og transport og infrastruktur

  • Diakonhjemmet høgskole
  • Sandnes
  • 2011
 2. Evaluering av Husbankens tilskudd til kommunale utleieboliger

  Rapport om tilskuddsordningens innretning og bruk, utarbeidet av Norsk institutt for by- og regionforskning (2011).

  • Knudtzon, Lillin Cathrine
  • Norsk institutt for by- og regionforskning
  • Oslo
  • 2011
 3. Norsk boligpolitikk i forandring 1970-2010

  Rapporten framstår som et usedvanlig solid arbeid, der forfatteren ikke bare går gjennom en lang rekke dokumenter, men også bidrar med spennende historiske analyserer, samt gir innspill til diskusjon og videre forskningsarbeid.

  • Sørvoll, Jardar
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
  • Oslo
  • 2011
 4. Boforhold blant lavinntektsfamilier

  I del I presenteres og diskuteres foreliggende studier som har relevans for temaet barn i lavinntektsfamilier og bolig, primært i Norge, men også internasjonal forskning. Notatets del II er en empirisk undersøkelse om boforholdene blant barn i familier med lav inntekt. Fokuset rettes spesielt mot familier med vedvarende lav inntekt og vedvarende dårlige boforhold.

  • Turner, Lena Magnusson
  • NOVA
  • Oslo
  • 2011
 5. Prosjektrapport for Rådalslien bofellesskap

  Prosjektrapport for Rådalslien bofellesskap, utarbeidet av Bergen bolig og byfornyelse (2011). Rådalslien bofellesskap er det første passivhus-prosjektet i regi av Bergen kommune. Bofellesskapet inneholder 10 leiligheter for psykisk utviklingshemmede fordelt over to plan. Det er lagt stor vekt på å få til godt bo- og arbeidsmiljø som også er driftsgunstig.

  • Bergen bolig og byfornyelse
  • Bergen
  • 2011