Rapporter

Husbanken bestiller eksterne rapporter innen forskning og utredning av utvalgte boligspørsmål. Rapportene kan være resultater av boligforskning, boligsosialt utviklingsarbeid eller masteroppgaver. Hensikten er å bidra til å fremskaffe et bredt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming, kunnskapsutvikling og læring på det boligpolitiske området.

De utlyste FoU-oppdragene blir offentliggjort på Doffin og kunngjort via Mercell.

På denne siden finner du aktuell forskning og annen litteratur.

 1. Følgeevaluering av områdeløft i Groruddalen

  Econ Pöyrys følgeevaluering løper parallelt med de ulike utviklingsprosessene og omfatter grunnlagsmaterialet for satsingene, organisering, prosesser og arbeidsmåter samt resultater som oppnås. Erfaringer og kunnskap som vinnes underveis, skal tilrettelegges og bringes inn i prosjektorganisasjonene. Evalueringen skal, i tillegg til å kunne påvirke kvaliteten på tiltak og prosesser, bidra til læring og økt handlingskompetanse i prosjektorganisasjonene.

  • Econ Pöyry
  • Oslo
  • 2010
  • nob
 2. Rom for alle

  I 2003 vert det utlyst konkurranse mellom tre arkitektfirma. Skissa frå arkitektkontoret Signatur AS blir vald. Den første teikninga kjem i 2004, men må reviderast fleire gonger etter slutninga om at kyrkja skulle byggjast i tråd med prinsippa om universell utforming.

  • [Time kommune]
  • [Bryne]
  • 2010
  • nno
 3. Universell utforming av uteområder ved flerbolighus

  Veileder fra Hageselskapet om utforming av fellesarealene ved boligsameie og borettslag, på en slik måte at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte, så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. Fokus settes på atkomst, parkering, inngangspartier, leke- og oppholdsarealer og de grønne rammene om disse felles arealene i boligsameiet eller borettslaget

  • Hageselskapet
  • [Oslo]
  • 2009
  • nob
 4. Kontraster - farger - belysning

  Et forsøk på å kategorisere hjelpetiltak med hensyn på universell utforming og svaksynte, hefte fra Norges blindeforbund

  • Nersveen, Jonny
  • Norges blindeforbund
  • Oslo
  • 2009
  • nob
 5. Universell utforming av uteområder ved flerbolighus

  En stor del av befolkningen bor i flerbolighus: blokker, rekkehus og eneboliger i rekke. Opphold ute byr på frisk luft og mange muligheter for opplevelser og rekreasjon. Veilederen gir råd på hvordan best utforme fellesarealene og ser særlig på atkomst, parkering, inngangspartier, leke- og oppholdsarealer og de grønne rammene om disse felles arealene i boligsameiet eller borettslaget

  • Hageselskapet
  • [Oslo]
  • 2009
  • nob