Tilskudd til istandsetting

Tilskuddet skal bidra til at tomme boliger raskt skal kunne settes i stand, slik at de kan leies ut til flyktninger.

Tilskudd til istandsetting gjelder for 2023 og gis til utleieboliger som kan gjøres tilgjengelige for flyktninger med en forholdsvis enkel istandsetting.

Det gis ikke tilskudd til tiltak som er påbegynt før forskriften for tilskuddet trådte i kraft 23. juni 2023.

  • Enkel istandsetting av tomme boliger, slik at de blir egnet for utleie.
  • Tilskuddet utgjør 50 prosent av prosjektkostnadene Husbanken godkjenner, og maksimalt 150 000 kr per boenhet.

Det gis ikke tilskudd til tiltak som er ferdigstilt eller igangsatt før 23. juni 2023.

Kun kommuner kan søke, men kommunene kan gi tilskuddet videre til selskaper og andre som har til formål å leie ut boligen til flyktninger.

  • Søknad sendes inn digitalt.
  • Husbanken behandler søknader fortløpende, og tilskuddet gjelder i 2023.
  • Tilskuddet blir utbetalt når prosjektet er ferdig og kostnadene er dokumentert.
  • Tilskuddet avskrives i sin helhet når det blir utbetalt.
  • Utleieboligene kan benyttes av kommunens ordinære boligsøkere, men det gis ikke tilskudd til flere boliger enn det antall flyktninger kommunene har vedtatt å bosette.