Rentekompensasjon

Rentekompensasjon til kyrkjer og kyrkjeinventar

Husbanken har inga midler til investeringar for 2020. Klikk her for søknadsskjema for utbetaling av tidligare tilsagn: Rentekompensasjon for kyrkjer- og kyrkjeinventar

Rentekompensasjon for skule og symjeanlegg 2009—2016

Ordninga vart avslutta 31.12.2016.

Rentekompensasjon for omsorgsbustadar og sjukeheimar

Ordninga gjeld løpande prosjekt som har fått kompensasjonstilskot. 

Husbankens årlege løyvingar «skal dekke utgifter til renter og avdrag på lån til alle som fikk oppstartstilskot for omsorgsbustad- og sjukehiemsprosjekt under Handlingsplan for eldreomsorgen 1998–2003 og Opptrappingsplan for psykisk helse 1999–2004». 

Rentesatsar for kompensasjonsordningane:

Renta som blir lagt til grunn blir berekna i samsvar med Forskrift om lån fra Husbanken § 8-3

Rentetabell 2020

 01.01.20-01.03.20 1,51% 
 01.03.20-01.05.20 1,56%
 01.05.20-01.07.20 1,53%
 01.07.20-01.09.20 1,07%
 01.09.20-01.11.20 0,43%
 01.11.20-01.01.21 0,30%

Rentetabell 2021

01.01.21-01.03.21 0,30%
01.03.21-01.05.21 0,31%
01.05.21-01.07.21
01.07.21-01.09.21
01.09.21-01.11.21
01.11.21-01.01.22