Behovsmeldingen

Behovsmeldingen for 2022 åpner allerede 6. desember 2021. Da kan kommunene fylle ut sine behov for Husbankens virkemidler og søke om startlånmidler for 2022. Fristen for innsendelse er 31. januar 2022.

Kommunene logger seg inn i behovsmeldingen via knappen lengre ned på denne siden.Krav om vedtak i kommunens budsjetter før låneopptak

Opptak av startlånmidler til videre utlån skal vedtas i kommunestyret og bevilges i kommunens investeringsbudsjett. Det er krav i kommunelovens § 14-14 om at kommunen før låneopptak må dokumentere overfor långiver at låneopptaket er lagt inn i investeringsbudsjettet.

Det går frem av bestemmelsen at før kommuner inngår låneavtaler, skal de dokumentere overfor avtaleparten at «tiltaket som lånet skal finansiere, har hjemmel i en bevilgning i investeringsbudsjettet».

 

Spørsmål og svar

Bruk av behovsmeldingen gir lettere tilgang til Husbankens virkemidler til rett tid og i ønsket omfang. Når Husbanken er kjent med kommunenes behov, kan vi sørge for rask og god bruk av virkemidlene gjennom året. For planlagte prosjekter er det svært viktig å starte dialogen med Husbanken så tidlig som mulig for å sikre at senere søknader om lån og tilskudd oppfyller kravene, og at prosjektene får best mulig kvalitet.

Husbanken bruker opplysningene om kommunenes behov for å disponere og prioritere innenfor Husbankens totale låneramme som Stortinget vedtar. Derfor er det viktig at kommunene melder inn sine boligplaner og virkemiddelbehov som er forankret i årsbudsjett og økonomiplaner.

Søknad om startlånmidler gir kommunen tilgang til midler som skal lånes ut videre til innbyggerne.

Behovsmeldingen er et digitalt skjema. For å fylle det ut, trenger kommuneansatte en rolle i Altinn.

Se brukerveiledning for å tildele roller i Altinn

Innlogging til behovsmeldingen ligger lengre opp på denne siden.

Behovsmelding og søknad om startlånmidler har to roller: 

  • En som kan fylle ut, men ikke sende inn
  • En som både kan fylle ut og sende inn (alle rettigheter)

Systemet er satt opp med disse to rollene, slik at rett person med rett myndighet i kommunen din skal kunne godkjenne og sende inn uten å måtte fylle ut alle detaljene. Kommunen bestemmer hvem som skal ha de ulike rollene og tildeler rettighetene i Altinn. 

Det er mulig å begrense rollene til å kun gjelde Husbankens tjenester ved å gi en ny rettighet: «Lån- og tilskuddstjenester i Husbanken». Medarbeiderne vil da ikke lenger ha rettigheter som gir tilgang til andre tjenester i kommunen (for eksempel nabovarsler, varsel om EU-kontroller o.l.).

Det er teknisk mulig for flere personer fra samme kommune å være pålogget samtidig. Dette gir muligheter for at bidragsytere med forskjellige ansvarsområder i kommunen selv kan logge på og se feltene som skal fylles ut.

Alt som fylles inn i behovsmeldingen og søknad om startlånmidler lagres automatisk. Det er mulig å logge inn flere ganger for å fylle ut i flere runder, og alt kan endres inntil melding og søknad er sendt inn. Ved ønske om endring etter innsending, kontakt brukerservice på e-post eller telefon 22 96 18 85.

Oppdaterte brukerveiledninger for 2022 kommer.

Alle data håndteres i henhold til personvernregler og krav til informasjonssikkerhet. Kommunens behovsmelding og søknad behandles av Husbankens regionale og nasjonale kontor. Husbanken kan dele aggregerte data med myndigheter og andre eksterne parter, men de ligger ikke åpent tilgjengelig på internett.

Kontakt nærmeste regionkontor.   

Ved melding om feil eller tekniske problemer, kontakt brukerservice på e-post eller telefon 22 96 18 85.