Behovsmeldingen: Viktig informasjon

Her kan kommunen din melde inn behov for tilskudd og søke om startlån. Det gir lettere tilgang til Husbankens virkemidler til rett tid og i ønsket omfang.

Lån og tilskudd fordeles fortløpende til kommunene. Når Husbanken er kjent med behovene til kommunene, kan vi sørge for finansiering av planlagte prosjekter og få til gode løsninger sammen. 

Husbanken har mottatt en ekstrabevilgning på fem milliarder kroner fra Stortinget, som blant annet er satt av til startlån. Det er derfor mulig for kommunene å søke startlånmidler fremover. Behovsmeldingen er nå åpnet for nye søknader om startlån.

Investeringstilskudd behandles og tildeles fortløpende. Rammen for investeringstilskudd har de senere årene vært justert som følge av behov meldt fra kommunene. For det enkelte prosjekt er det svært viktig å starte dialogen med Husbanken så tidlig som mulig. Årsaken er for å forsikre oss om at søknaden oppfyller kravene, og at prosjektet får best mulig kvalitet. 

Tilskudd til utleieboliger behandles og tildeles fortløpende. Dersom kommunen ønsker et prosjekt som innebærer bruk av tilskuddet på nye måter, er det viktig med tidlig dialog med Husbanken og eventuell godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

 

Ofte stilte spørsmål 

  • Behovsmeldingens steg 2-5 er ikke bindende.
  • Søknad om startlånramme (steg 6) er bindende og utgjør grunnlaget for tildeling av startlånmidler til kommunene.

Her finner du informasjon om låneopptak i Husbanken.

I Behovsmeldingen skal kommunen din melde inn boligplaner og virkemiddelbehov som er forankret i årsbudsjett og økonomiplan. Det er svært viktig at opplysningene er så realistiske som mulig.

For tilskudd til utleieboliger, investeringstilskudd og tilskudd til produksjonskjøkken må kommunen din sende søknad og forespørsel på vanlig måte i tillegg.  

Husbanken bruker innsendte opplysninger til å
  • registrere kommunens behov og planer
  • behandle kommunens søknad om startlånmidler
  • lage statistikk, vurdere behov og søknadsvolum på nasjonalt nivå

Alle data håndteres i henhold til personvernregler og krav til informasjonssikkerhet. Kommunens behovsmelding og søknad behandles av Husbankens regionale og nasjonale kontor. Husbanken kan dele aggregerte data med myndigheter og andre eksterne parter, men de ligger ikke åpent tilgjengelig på internett.

Vi anbefaler at kommunen koordinerer utfyllingen for eksempel gjennom et møte, for å skape oversikt og enighet om det samlede behovet for virkemidler. Erfaring viser at flere enheter og ansatte med ulike roller må bidra for å fylle ut de ulike stegene i Behovsmeldingen.

Behovsmelding og søknad om startlånramme har to roller:

  • En som kan fylle ut, men ikke sende inn
  • En som både kan fylle ut og sende inn (alle rettigheter)

Systemet er satt opp med disse to rollene, slik at rett person med rett myndighet i kommunen din skal kunne godkjenne og sende inn uten å måtte fylle ut alle detaljene. Kommunen bestemmer hvem som skal ha de ulike rollene og tildeler rettighetene via Altinn. For kommuner med samme organisasjonsnummer som i fjor, vil fjorårets roller og tilganger fungere.

Nytt av året er at det er mulig å begrense rollene til å kun gjelde Husbankens tjenester ved å gi en ny rettighet: «Lån- og tilskuddstjenester i Husbanken». Medarbeiderne vil da ikke lenger ha rettigheter som gir tilgang til andre tjenester i kommunen (for eksempel nabovarsler, varsel om EU-kontroller o.l.).

Det er teknisk mulig for flere personer fra samme kommune å være pålogget samtidig. Dette gir muligheter for at bidragsytere med forskjellige ansvarsområder i kommunen selv kan logge på og se feltene som skal fylles ut. Skjermdumper finnes også i brukerveiledningen (PDF).

Alt som fylles inn i behovsmeldingen og søknad om startlånramme lagres automatisk. Det er mulig å logge inn flere ganger for å fylle ut i flere runder, og alt kan endres inntil melding og søknad er sendt inn. Ved ønske om endring etter innsending, kontakt Husbankens brukerservice.

Husbanken har ambisjon om én måneds behandlingstid.

Saksbehandling og tildeling av startlånmidler forutsetter at Husbanken har mottatt

  • dokumentasjon på at kommunestyret har vedtatt låneopptaket
  • eventuell dokumentasjon på at fylkesmannen har godkjent låneopptaket dersom kommunen er i ROBEK

Før utbetaling av startlånmidler, må Husbanken motta låneavtale undertegnet av ordfører.

En pdf av ferdig utfylt behovsmelding og søknad kan lastes ned fra kvitteringssiden og via menyen «Status og historikk» etter innsending. 
 

Send oss en tilbakemelding 

Behovsmeldingen er fortsatt en løsning under utvikling, og feil kan forekomme. Vi ønsker tilbakemeldinger slik at vi kan utvikle den videre i samarbeid med kommunene. Det er et eget kommentarfelt til slutt i selve Behovsmeldingen hvor dere kan notere innspill. På forhånd tusen takk! 

Behovsmelding og søknad om startlånramme for 2020 er endret på bakgrunn av innspill fra flere kommuner og på grunn av endringer i virkemidlene. Tusen takk for alle konkrete forbedringsforslag!