Behovsmeldingen

I behovsmeldingen melder kommunene inn sine planer og behov for kommunale utleieboliger, utleieboliger i samarbeid med private utleiere og investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem. I tillegg søker kommunene om startlånmidler. 

Om behovsmeldingen

Behovsmeldingen gir Husbanken god informasjon om kommunenes behov, slik at vi kan bistå med råd og veiledning. For kommunene innebærer behovsmeldingen at Husbanken bedre kan veilede kommunen ut fra kommunens helhetlige planer og behov og så tidlig som mulig. Slik kan kommunen bedre møte behovene ved god bruk av Husbankens lån og tilskudd.

Boligplaner og virkemiddelbehov kommunene melder inn, skal være forankret i årsbudsjett og økonomiplan. Det er viktig at opplysningene er så realistiske som mulig.

Søknad om startlånmidler er bindende og utgjør grunnlaget for tildeling av startlånmidler til kommunene.

For lån til utleieboliger og investeringstilskudd til omsorgsboliger, sykehjem og institusjonsplasser, må kommunen sende søknad og forespørsel på vanlig måte i tillegg.

Spørsmål og svar

Når Husbanken er kjent med kommunenes behov, kan vi sørge for tilpasset råd og veiledning, og god bruk av virkemidlene gjennom året. For planlagte prosjekter er det svært viktig å starte dialogen med Husbanken så tidlig som mulig for å sikre at senere søknader om lån og tilskudd oppfyller kravene, og at prosjektene får best mulig kvalitet.

Husbanken bruker opplysningene om kommunenes behov for å disponere og prioritere innenfor Husbankens totale låneramme som Stortinget vedtar. Derfor er det viktig at kommunene melder inn sine boligplaner og virkemiddelbehov som er forankret i årsbudsjett og økonomiplaner.

Søknad om startlånmidler gir kommunen tilgang til midler som skal lånes ut videre til innbyggerne.

Behovsmeldingen er et digitalt skjema. For å fylle det ut, trenger kommuneansatte en rolle i Altinn.

Innlogging til behovsmeldingen ligger lengre opp på denne siden.

Behovsmelding og søknad om startlånmidler har to roller: 

 • En som kan fylle ut, men ikke sende inn
 • En som både kan fylle ut og sende inn (alle rettigheter)

Systemet er satt opp med disse to rollene, slik at rett person med rett myndighet i kommunen din skal kunne godkjenne og sende inn uten å måtte fylle ut alle detaljene. Kommunen bestemmer hvem som skal ha de ulike rollene og tildeler rettighetene i Altinn. 

Det er mulig å begrense rollene til å kun gjelde Husbankens tjenester ved å gi en ny rettighet: «Lån- og tilskuddstjenester i Husbanken». Medarbeiderne vil da ikke lenger ha rettigheter som gir tilgang til andre tjenester i kommunen (for eksempel nabovarsler, varsel om EU-kontroller o.l.).

Det er teknisk mulig for flere personer fra samme kommune å være pålogget samtidig. Dette gir muligheter for at bidragsytere med forskjellige ansvarsområder i kommunen selv kan logge på og se feltene som skal fylles ut.

Alt som fylles inn i behovsmeldingen og søknad om startlånmidler lagres automatisk. Det er mulig å logge inn flere ganger for å fylle ut i flere runder, og alt kan endres inntil melding og søknad er sendt inn. Ved ønske om endring etter innsending, kontakt brukerservice på e-post eller telefon 22 96 18 85.

Behovsmeldingen består av følgende syv steg:

 • Informasjon
 • Flyktninger (spørsmål om boliger til flyktninger)
 • Kommunale utleieboliger
 • Private utleieboliger
 • Omsorgsboliger og sykehjem
 • Søknad om startlånmidler
 • Oppsummering og send inn

Hvis det er flere personer i kommunen som skal fylle ut behovsmeldingen, anbefaler vi at kommunen koordinerer utfyllingen for å skape oversikt og enighet om det samlede behovet. Erfaring viser at flere enheter og ansatte med ulike roller må bidra for å fylle ut de ulike stegene i behovsmeldingen.

Husbanken bruker innsendte opplysninger til å:

 • registrere din kommunes behov og planer
 • behandle din kommunes søknad om startlånmidler
 • lage statistikk og vurdere behov og søknadsvolum på nasjonalt nivå

Vi håndterer all data i henhold til personvernregler og krav til informasjonssikkerhet. Kommunens behovsmeldinger og søknader behandles av Husbankens regionale og nasjonale kontor. Husbanken kan dele aggregerte data med myndigheter og andre eksterne parter, men de ligger ikke åpent tilgjengelig på internett.

Kommunen får ikke direkte svar på innmeldte behov om lån til utleieboliger og investeringstilskudd til omsorgsplasser og sykehjem. Søknaden om startlånmidler behandles i januar og februar. Husbanken vil behandle og svare på søknaden så raskt som mulig.

Saksbehandling og tildeling av startlånmidler forutsetter at Husbanken har mottatt:

 • dokumentasjon på at kommunestyret har vedtatt låneopptaket
 • kopi av investeringsbudsjettet som viser startlånopptaket
 • dokumentasjon på at statsforvalteren har godkjent låneopptaket dersom kommunen er i ROBEK

Husbanken sender ut låneavtalen sammen med lånetilsagn. Før utbetaling av startlånmidler, må Husbanken motta låneavtale undertegnet av ordfører eller person med delegert fullmakt.

Etter innsending kan du laste ned en PDF av ferdig utfylt behovsmelding og søknad om startlånmidler fra kvitteringssiden og via menyen «status og historikk».

Kontakt nærmeste regionkontor.   

Ved melding om feil eller tekniske problemer, kontakt brukerservice på e-post eller telefon 22 96 18 85.

Vi gjør oppmerksom på at behovsmeldingen ikke støtter nettleseren Internet Explorer.