Bevaringsverdige bygg blei oppgraderte studentbustader

På Rommetveit i Stord kommune har studentsamskipnaden ferdigstilt eit bustadprosjekt, der tre verneverdige bygg har blitt oppgradert til 64 studenthyblar i bufellesskap.

Kommunenavn: Stord
Kommunestørrelse: Mellomstor
Studentboligbygg i to etasjer med hvitmalt fasade. Foto.
Fellesrom møblert med spiseplass og sofagruppe. Foto.
Hybelrom med seng og pult. Foto.
Terrasse med sitteplasser og paviljong. Foto.
Trappehus i bygget. Foto.

Resultat

  • 60 hybeleiningar på rundt ti kvadratmeter med eigne bad
  • Hyblane er fordelte på seks bufellesskap med felles kjøkken
  • To parleilegheiter på 36 kvadratmeter som blir rekna som fire hybeleiningar
  • Den månadlege husleiga er på 4150 kroner inkludert straum, felles vaskeri, trådlaust internett, vaktmeister og sykkel- og bilparkering.
  • Ny avfallsstasjon og oppgraderte uteområde.

Bakgrunn

Rommetveit studentheim ligg i nærleik av Høgskolen på Vestlandet (HVL) sin campus Stord. Studentheimen er bustad for nærare 150 studentar, og er kjent for sitt sosiale og levande miljø, studentarrangement og studentforeiningar. I nærleiken går det buss til Leirvik, som ligg om lag fem kilometer unna.

På campusen er det felles uteareal rundt bygga, og på baksida av studentheimen ligg studenthuset. Dette kompenserer i stor grad for at opphaldsareala i den renoverte studentheimen er noko mindre enn kva Husbanken anbefaler.

Mål og målgruppe

Målgruppa er studentar ved Høgskolen på Vestlandet (HLV). Prosjektet styrker tilbodet av studentbustader i Stord kommune.

Beskriving av prosessen

Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen) hadde behov for å gjere campus Stord meir attraktiv for dei 1200 studentane og tilsette. Som ein del av eit større utviklingsprosjekt, ønskte dei å rive Rommetveit studentheim og bygge nye hybelbygg i massivtre.

Etter fram og tilbake med kommunen, fekk prosjektet i 2022 innvilga tilskot til å rehabilitere dei eksisterande hybelbygga i Osahaugen 22, 24 og 26, grunna omsyn til bevaring.

Heile studentheimen fekk ei full innvendig renovering. Alt blei riven ned til betongen og innreidd på nytt. Alle hyblane fekk òg eigne bad.

Brukarmedverknad

Nokre av studentane har vore med i ei arbeidsgruppe saman med samskipnaden, tilsette og aktuelle samarbeidspartnarar som har planlagt arbeidet med studenthyblane.

Finansiering

Dei totale prosjektkostnadene var 61,1 millionar kroner. Prosjektet har fått Husbankens lån til studentbustader på 40,3 millionar og tilskot til rehabilitering på 20,8 millionar kroner.

Utfordringar undervegs

Studentsamskipnaden møtte på nokre utfordringar knytt til om dei gamle studenthybelbygga skulle rivast eller rehabiliterast. Husbanken sitt lån og tilskot opnar berre for rehabilitering av eksisterande studentbustader i særlege tilfelle. Med særlege tilfelle blir meint verneverdige og freda bygningar. Dialogen mellom kommunen og samskipnaden enda til slutt med at bygningane var verneverdige, og søknaden om tilskot blei derfor endra.

Lenker

Sammens nettside om Rommetveit studentheim