Montenegro bo- og lavterskelsenter

Det døgnbemannede senteret har fem omsorgsboliger og en overgangsleilighet for personer med utfordringer innen rus og psykiatri. Senteret har også et lavterskeltilbud som inntil 15 personer med lignende problemer kan benytte seg av. Tilbudet åpnet i 2017.

Kommunenavn: Hammerfest
Kommunestørrelse: Mellomstor

 

Se film om Montenegro bo- og lavterskeltilbud her

Resultat

Hammerfest kommune fikk et døgnbemannet omsorgsbolig for seks personer. Det ble også etablert et dagsenter tilknyttet boligen.

Bakgrunn

Hammerfest kommune hadde tidligere flere større boligkompleks (8-16 leiligheter) hvor målgruppen var personer med rusavhengighet. Disse boligene var ubemannet og kjent for mye uro og kriminalitet. Rus- og psykiatritjenesten klarte ikke å komme i posisjon til å hjelpe brukerne. Samtidig manglet kommunen aktivitetstilbud og møteplass for målgruppa.

Gjennom et eget forprosjekt "Fra stigma til verdighet" og Brukerplan kartla kommunen målgruppas hjelpebehov. Kartleggingene viste at kommunen manglet bemannet bolig og møteplasser for målgruppa.

Mål

Montenegro bo- og lavterskeltilbud skal bidra til at brukere med rusavhengighet oppnår et godt og verdig liv, med innhold, trygghet og omsorg, økt energi og livsglede. Brukerne skal føle seg velkommen og oppleve at de har regi over sitt eget liv.

Boligen skal være bemannet, tilby et lavterskel helsetilbud og ha samme standard som andre omsorgsboliger. I tillegg til å inneholde boliger, skal huset også fungere som et "være-sted" og en sosial møteplass for personer i målgruppa.

Hvem gjorde hva

Arbeidet ble forankret i kommunens boligsosiale handlingsplan og plan for rus- og psykisk helsearbeid. Da et av kommunens boligkomplekser ble totalskadet i en brann, åpnet det for å bruke en sentrumsnær tomt. En prosjektgruppe ble etablert. Tidlig i prosjektfasen bestemte de seg for å planlegge omsorgsboliger og et dagsenter i samme bolig.

Rus- og psykiatritjenesten brukte mye tid på å informere administrasjon og politikere om det faglige innholdet. En av utfordringene underveis i prosjektet var hvor mange leiligheter det skulle være i boligen.

Målgruppe

Mennesker med dobbeltdiagnose i rus og psykiatri (ROP) og andre som ønsker

 • å jobbe med mål som fører til positive endringer i livet
 • å jobbe med tiltak som fører til en bedre fysisk og mental helse
 • å redusere og stabilisere rusbruken, og få økt livskvalitet og et meningsfullt innhold i hverdagen
 • å komme seg vekk fra det kriminelle rusmiljøet
 • å leve ut drømmer som ikke omhandler rus og rusadferd
 • å gjenoppta kontakt med familien
 • en tryggere og mer forutsigbar hverdag

Beboerne er ressurspersoner

"Lavterskelen" er et sted å komme til, og et sted der brukerne blir sett og hørt. De får et varmt måltid og en god samtale. De er en del av et fellesskap som lager tradisjoner og feirer helligdager, bursdager og lignende. De får delta i aktiviteter ute som fjellturer, fisketurer, grillturer, kino, bowling, kafebesøk, sykling med mer. Av innendørsaktiviteter er det fellestrening og individuell trening. Senteret tilbyr øreakupunktur, samtaler og veiledning. I garasjen kan de spille bordtennis, og snekre. Senteret jobber for at brukergruppen skal føle seg verdsatt og viktig. De skal oppleve seg som en del av et fellesskap.

Verdigrunnlag

Beboerne/brukerne skal oppleve seg selv som verdifulle mennesker med integritet og autonomi. De ansatte ser mennesket bak rusen. De er opptatt av hele mennesket, fokuserer på ressurser og tankens kraft, og på at livet er her og nå.

Senteret har ikke medikamenter i boligen. De har husregler tuftet på sosialt aksepterte samfunnsnormer som ivaretar sikkerheten for beboere og ansatte. Husreglene har brukere og beboere vært med på å utarbeide helt fra prosjektstart. Sentralt i oppfølgingen er beboermøtene hvor beboerne reflekterer over dagligdagse temaer.

Bemanning

Senteret har 10 årsverk, fordelt på 16 personer, inkludert avdelingsleder.

 • 2-3 ansatte på dag, utenom avdelingsleder
 • 3 på kveld 1-2 dager i uken, resten 2 på kveld.
 • 2 på dag og kveld i helger, og 2 på alle nattevakter.

Samarbeid med andre aktører

 • Senteret har en formalisert skriftlig samarbeidsavtale med NAV. NAV skal ha møtedag to ganger i uken på Lavterskelen.
 • Senteret har avtale med Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) om jevnlige veiledningssamtaler med ansatte i Montenegro.
 • Senteret har oppnådd et bedre samarbeid med fastleger. De kommer på hjemmebesøk og de ansatte opplever at beboere får et bedre helsetilbud.
 • De har avtale med politiet om å besøke Lavterskelen en gang per uke, for å bygge relasjoner og forbygge lovbrudd.
 • Prosjektleder i "arbeid til alle" er i gang med forankring av prosjektet i kommunen, og jobber med kontrakter hos offentlige og private arbeidsgivere. Senteret har fått en kontrakt med en privat aktør så langt.
 • Senteret har skriftlig avtale med storkjøkken i Hammerfest kommune, og får restmiddager som serveres til brukere i Lavterskelen. De har også avtale med REMA 1000. Beboere drar dit sammen med ansatte for å hente mat som ikke er for salg.

Nabolagsarbeid

Alle i nabolaget ble invitert til en omvisning og informasjonsmøte i boligen når den var bygd ferdig. Naboene er velkommen til samtaler, og senteret tar imot tilbakemeldinger.

Sikre brukermedvirkning

I starten av prosjektet inviterte senteret personer i målgruppa til egne møter. Dette ble veldig uforutsigbart. Etter hvert ble en brukerorganisasjon etablert i Hammerfest. Representant fra denne brukerorganisasjonen deltok regelmessig i prosjektet. Denne brukerorganisasjonen har vært til god hjelp, særlig når det gjelder faglig innhold i boligen.

Finansiering

 • Boligen ble finansiert gjennom utbetalt forsikring, tilskudd fra Husbanken og kommunale midler.
 • De fem omsorgsboligene fikk investeringstilskudd fra Husbanken.
 • Gjennomgangsboligen fikk tilskudd til utleieboliger fra Husbanken (ordningen ble fjernet i 2023)

Tips til andre

 • Foreta lokale kartlegginger av boligbehov, samt benytt Brukerplan-statistikker aktivt.
 • Delta aktivt i arbeidet med kommunale planer: Planer som vedtas politisk forplikter!
 • Fagenheten bør invitere seg regelmessig inn til administrativ ledelse og politiske møter: Gi beslutningstakere den kunnskapen de trenger.
 • Anbefaler døgnbemannet bolig når flere brukere skal bo i samme bygg.
 • Ha fokus på sikkerhet. Trygge arbeidstakere gir bedre tjenester (ressursbehov).Ha minimum to personer på vakt (ikke bruk vekterselskap).
 • Inviter naboer til informasjonsmøter og åpne dager etter åpning av bolig.
 • Bygg et dagsenter med muligheter for en meningsfylt hverdag. Del dagsenteret opp i ulike soner for ulike behov. Montenegro har stor stue og kjøkken, treningsrom, multimedierom etc.
 • Ikke ha et eget medisinrom i boligen. Det kan lede til feil fokus.
 • Legg til rette for tverrfaglig samhandling. Montenegro har satt av egen kontorplass for NAV.
 • Ikke velg "hardhusmaterialer" som stigmatiserer målgruppa.
 • Planlegg sammensetningen av beboere. Det er viktig å tenke at de som bor der skal kunne fungere godt sammen i et bofellesskap.
 • Ikke flytt alle beboere inn på samme tid.
 • Gjør en god kartlegging, og ha gode vedtak for alle beboere.
 • Målsetting og tiltak som beboer selv er med på å bestemme.
 • Ha fokus på recovery (åpner NAPHAs nettside) og selvbestemmelse.
 • Snakk om tema som valg og konsekvenser.
 • Skriv en boligkontrakt, der vilkår for å få bo i boligen kommer klart frem.
 • Ha et tydelig og klart formål med boligen og dagsenteret/lavterskelen.
 • Ansett trygge folk med gode verdier og holdninger som har relevant, men ulik kompetanse.
 • Utarbeid husregler sammen med beboere og brukere. Brudd må få en konsekvens.
 • Ha en åpen, enkel, direkte og ærlig kommunikasjon.
 • Ta opp alle viktige hendelser forløpende, både med ansatte og beboere/brukere.
 • Ha fokus på sikkerhet og trygghet i boligen for alle som oppholder seg der.
 • Av og til vil individuelle avtaler være til hjelp for enkelte beboere.
 • Ansatte og leder må være eksemplets makt. Gjør det du sier.

Les mer

Om Montenegro bo- og lavterskelsenter på nettsiden til Hammerfest kommune