Eie først for barnefamilier i Kongsvinger

Kongsvinger kommune har over flere år testet ut "eie først" for familier som ikke oppfyller vanlige kriterier for å få startlån. Familier som er delvis avhengig av sosialhjelp til boutgifter, men som har et inntektspotensial til å bli økonomisk selvhjulpne på sikt, får mulighet til å kjøpe bolig ved hjelp av startlån.

Kommunenavn: Kongsvinger
Kommunestørrelse: Mellomstor

Startlånet løper avdragsfritt så lenge familien er avhengig av sosialhjelp. Sintef har fulgt prosjektet over tid og har dokumentert resultater så langt.

Resultat

 • Bedre livskvalitet for familiene som er intervjuet
 • Opplever trygghet, mestring og kontroll over egen bosituasjon
 • Stolthet og glede over å eie egen bolig for både foreldre og barn
 • Økt motivasjon for å ivareta egne omgivelser
 • Økt motivasjon og kapasitet for å lære norsk og få fast jobb
 • Fornyet håp og tro på framtiden
 • Opplever å bli en del av et nabolag og å høre til (bedre integrering enn å leie)
 • bedre økonomi, mulighet for å bygge opp arv til barna

Bakgrunn

Økonomisk vanskeligstilte barnefamilier bor ofte trangt og uegnet, og bosituasjonen kan være et hinder for foreldrenes overgang til arbeid/aktivitet. Trangboddhet kan føre til sosial ekskludering og påvirke skolegangen til barna negativt. Oppsigelige leiekontrakter bidrar til ustabilitet, manglende mulighet for å påvirke boligen og manglende kontroll over fremtidig bosituasjon.

Mål

Målsettingen var en bedre bosituasjon og mulighet for at foreldre og barn kan utnytte sitt potensial.

Beskrivelse av prosessen

Trinn 1: Snakke med familiene, forklare konseptet "eie først" og få aksept for at de forstår og er interessert i modellen.

Trinn 2: Avklare potensial for fremtidig inntekt og yrkesdeltakelse.

Trinn 3: Avklare med sosialenheten at de ville supplere renter på startlånet de månedene det er nødvendig.

Trinn 4: Innvilge startlån og tilskudd til etablering for å kunne kjøpe bolig og tilpasning den til familiens behov.

Trinn 5: Familiene går på visninger og velger ut boligen. Kommunen samtykker i valget av bolig.

Trinn 6: Signere opsjon på tilbakekjøp hvis familien ikke er økonomisk selvhjulpen innen avtalt periode. Tinglyse urådighet på boligen, slik at familien ikke kan selge boligen uten kommunens samtykke.

Brukermedvirkning

Familiene velger selv ut boligene de ønsker å kjøpe.

Finansiering

Startlån til å finansiere boligkjøpet og nødvendig utbedring. Eventuelt tilskudd til etablering fra kommunens eget rammetilskudd til formålet.

Utfordringer underveis

Det har vært utfordringer knyttet til språk og det å forstå hvilke forpliktelser boliglån og egen bolig medfører. Oppfølging i etterkant krever også mye ressurser.

Tips til andre

 • Begynn med bare én familie
 • Familien må være aktivt involvert og motivert til å bli boligeiere og til å øke sin inntekt
 • Ha klare målsettinger
 • Sett av tilstrekkelig med ressurser
 • Sørg for bred tverrfaglig enighet og samarbeid
 • Arbeidet må være lederforankret

Videreføring av arbeidet

De foreløpige resultatene fra "eie først"-prosjektet er gode. Kommunen har derfor besluttet å videreføre metodikken som et alternativ for de barnefamiliene som det ikke finnes andre gode løsninger for. "Eie først" er krevende både for deltakerne og kommunen, og det er derfor begrenset hvor mange barnefamilier kommunen kan tilby metodikken til.

"Eie først"-arbeidet har bidratt til å øke fokuset på vanskeligstilte barnefamilier i kommunen og deres bosituasjon. Boligens betydning har kommet høyere på dagsorden. Mange av de familiene som ble søkt inn til prosjektet, men ikke kom med, har fått endret sin bosituasjon til det bedre. Noen familier er tildelt startlån på ordinært vis, mens andre har fått langtidsleie i egnet kommunal bolig.