Hva skjer med rentene i Husbanken når Norges Bank hever styringsrenten?

Når Norges Bank hever styringsrenten, øker rentene i Husbanken i takt med rentene i det private markedet. Men ikke før etter 1-4 måneder.

Her kan du lese om hvordan hevet styringsrente påvirker rentene i Husbanken.

Husbankrenten følger markedsrenten

Husbankens renter endrer seg i takt med rentene i markedet, men med en forsinkelse. Husbankens renter fastsettes med utgangspunkt i et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene for tilsvarende lån i markedet. Dette gjennomsnittet kalles basisrenten. Effektiv rente i Husbanken er lik basisrenten minus 0,75 prosentpoeng.

Flytende rente fastsettes annenhver måned

Husbankens flytende rente beregnes ut fra basisrenten gjennom to måneder. Ny rente trer i kraft to måneder senere. Hvis de private bankene øker rentene på boliglån som følge av at Norges Bank økte styringsrenten 23. september, vil dette bidra til økt flytende rente i Husbanken fra 1. januar.

Observasjonsperioden for beregning av den flytende renter som gjelder fra 1. januar, er månedene september og oktober. Neste justering kan komme 1. mars, basert på observasjonsperioden som er november og desember. Slik blir den flytende renten vurdert hver andre måned hele året igjennom. 

Fastrentene fastsettes hver måned

Husbanken tilbyr fastrente med bindingstid på enten 3, 5, 10 eller 20 år. Fastrentene beregnes ut fra basisrenten gjennom en måned. Ny rente trer i kraft en måned etter. En renteøkning som kommer i slutten av september, vil dermed bidra til økte fastrenter i Husbanken fra 1. november, hvis de private bankene øker renten på sine fastrentelån.

Observasjonsperioden for beregning av fastrentene som tilbys 1. november, er september måned. Neste justering av fastrentetilbudet kan komme 1. desember, basert på observasjonsperioden som er oktober måned. Slik blir den fastrentetilbudet til kundene vurdert og eventuelt justert hver måned hele året igjennom.

Fastrentetilbudet for neste måned blir offentliggjort cirka den 6. hver måned, med frist til å inngå avtale om fastrente cirka en uke før månedsskiftet.

Her kan du lese Husbankens gjeldende rentetilbud

Mer utdypende informasjon finner du i artikkelen Slik fastsettes rentene

Rentebetingelser for startlån

Kommunene fastsetter renter for startlånskundene ut fra Husbankens rentetilbud. Normalt legges det til et administrasjonsgebyr på inntil 0,25 prosentpoeng.