Rapporter

Her finner du resultater av boligforskning og boligsosialt utviklingsarbeid, samt masteroppgaver knyttet til utvalgte boligspørsmål. Rapportene er bestilt og finansiert av Husbanken. 

Tema
Søk i hele Koha-databasen
 1. Seks notater utarbeidet av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (2011/2012). I dette notatet skal vi gi noen empiriske beskrivelser og analyser som skal fungere som byggesteiner for en empirisk basert forståelse hvordan den norske bostøtten påvirker selvforsørgelse.

  • Nordvik, Viggo
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
  • Oslo
  • 2012
  • nob
 2. Seks notater utarbeidet av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (2011/2012). Denne delen av prosjektet var å undersøke samspillet mellom økonomisk sosialhjelp og bostøtten.

  • Schøyen, Mi Ah
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
  • Oslo
  • 2012
  • nob
 3. Seks notater utarbeidet av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (2011/2012). Dette notatet er en oppfølger av notatet om Fordeling og bostøtte for alderspensjonister.

  • Nordvik, Viggo
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
  • Oslo
  • 2011
  • nob
 4. Seks notater utarbeidet av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (2011/2012). I dette notatet skal vi undersøke hvordan bostøtten påvirker fordelingen av inntekt blant pensjonister.

  • Nordvik, Viggo
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
  • Oslo
  • 2011
  • nob
 5. Rapportens overordnede problemstilling er: hvilke systemutfordringer og suksesskriterier kan utledes om etablering i egen bolig etter endt soning i fengsel eller institusjonsopphold i rusomsorg, psykisk helsevern eller barnevern?

  • Mette Irmgard Snertingdal
 6. Denne rapporten diskuterer hvordan boligmarkedet skal møte framtidig boligbehov. Beregninger fra byggebehovet i 2013-2040 drøftes videre ut fra hva vi vet om boligbruk for eldre og innvandrere. Det særlig er disse gruppene som forventes å øke i antall i årene som kommer.

  • Marit Ekne Ruud
 7. Denne rapporten handler om barnefamilier som flytter ofte, om boforholdene deres og om årsakene til flyttingene. Det har også vært et mål å belyse hvordan både flyttinger spesielt og boforhold generelt påvirker barna.

  • Anne Skrevik Grødem
  • eng