Slik klager du på et bostøttevedtak

Du kan klage på vedtak om bostøtte dersom du mener at vedtaket bygger på feil opplysninger. Du har 3 ukers frist til å klage etter at du mottak vedtaket.

Klage på bostøtte

Ønsker du å klage på et vedtak, må du sende inn et klageskjema. (Skal du klage på inntektene eller formuen, se avsnittet under.)

HB 9.S.11 Bostøtte - klage på vedtak   bokmål    nynorsk

Klage på inntekter eller formue brukt i beregningen

Feil i månedlige inntekter
Månedlige inntekter som lønn, pensjon og stønader, innhenter vi automatisk fra Skatteetaten. Hvis det er feil i disse inntektene, må du kontakte arbeidsgiver, NAV eller andre som utbetaler, og be om at de retter opplysningene. Når opplysningene er rettet, kan du sende en skriftlig beskjed til kommunen og be om ny beregning av bostøtte for den aktuelle måneden. 

Du kan se alle opplysninger arbeidsgivere og andre har rapportert inn på deg til Skatteetaten, ved å logge inn på tjenesten "Mine inntekter og arbeidsforhold" på skatteetaten.no. 

Feil meldepliktige inntekter eller netto formue
Hvis du mener det er brukt feil formue eller feil meldepliktige inntekter, må du sende inn eget klageskjema. Meldepliktige inntekter er kapitalinntekter, næringsinntekter eller utenlandsinntekter. HB 9.S.04 Bostøtte - klage på meldepliktige inntekter og formue  bokmål      nynorsk 

Saksgang

  • Kommunen mottar klagen og sjekker at alle nødvendige opplysninger er med. Mangler det informasjon, tar kommunen kontakt med deg.
  • Kommunen sender klagen til Husbanken for behandling.
  • Husbanken fatter vedtak og sender det direkte til deg. Kommunen får også melding om avgjørelsen.
  • Har du spørsmål om vedtaket, må du ta kontakt med kommunen.

Fikk du ikke medhold i klagen din?

Hvis du ikke fikk medhold på klagen din, så kan du be om at den blir behandlet av en uavhengig klagenemnd. Det må du gi beskjed om til kommunen/bydelen. Du må gjerne komme med nye opplysninger i saken. Husbanken vil da se på saken en gang til. Hvis Husbanken fremdeles ikke ønsker å omgjøre vedtaket, så vil Husbanken sende klagen til en uavhengig klagenemnd.

Les mer om klagenemnda og saksgangen for klager