Rapporter

Husbanken bestiller eksterne rapporter innen forskning og utredning av utvalgte boligspørsmål. Rapportene kan være resultater av boligforskning, boligsosialt utviklingsarbeid eller masteroppgaver. Hensikten er å bidra til å fremskaffe et bredt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming, kunnskapsutvikling og læring på det boligpolitiske området.

De utlyste FoU-oppdragene blir offentliggjort på Doffin og kunngjort via Mercell.

På denne siden finner du aktuell forskning og annen litteratur.

 1. Helhetlig boligplanlegging

  Bolig og boområder er viktige påvirkningsfaktorer for folks helse. Det viser resultater fra en tidligere del av prosjektet hvor internasjonal litteratur på feltet utgitt etter rundt 2010 ble gjennomgått.

  • Lars Chr. Monkerud
  • NIBR
  • Oslo
  • 2015
  • nob
 2. Fremtidens omsorgsplasser

  Å lage eit verktøy for erfaringsdeling av løysingar, det var målet då SINTEF Byggforsk byrja å følgje prosessen med utarbeiding av nye omsorgstilbod i Porsgrunn kommune. Rapporten viser erfaringar henta frå forskingsprosjektet “Framtidas omsorgsplassar”, eit husbankfinansiert prosjekt med Porsgrunn kommune som eigar og SINTEF Byggforsk som kunnskapsaktør.

  • Karin Høyland
  • SINTEF Byggforsk ved Karin Høyland, Silje Strøm Solberg
  • Trondheim
  • 2015
 3. 22B Bolig

  22B Kontaktsenter eies og drives av Salem menighet, og har etablert et botilbud for ungdom i aldersgruppen 17 – 23 år. I 2013 ble ungdommer fra 22B miljøet samlokalisert med studenter fra Salems studentmiljø. Studentene fikk en rolle som ansvarspersoner og positive miljøskapere i bofellesskapene. Ansatte i 22B ga personlig oppfølging til ungdommene og veiledet ansvarspersonene.

  • 22B Kontaktsenter
  • Trondheim
  • 2014
 4. Modulbygg – like godt som plassbygde løsninger?

  Bruken av bygningsmoduler i Norge har økt i omfang de siste årene. Rask byggetid og god prosjektøkonomi har vært noen av årsakene til det.

  • Anders-Johan Almås
  • Sintef Byggforsk ved Anders-Johan Almås, Johan Gåsbakk, Trond Bøhlerengen, Michael Klinski
  • Oslo
  • 2014
 5. Byen - ikke for alle

  Fører boligprisveksten til at enkelte yrkesgrupper ikke er i stand til å etablere seg i byer og pressområder? Rapporten "Byen – ikke for alle?" drøfter hvorvidt enkelte yrkesgrupper, såkalte nøkkelarbeidere, har utfordringer med å etablere seg i storbyer og pressområder som følge av høye boligpriser.

  • Damvad Narge
  • DAMVAD og Samfunnsøkonomisk analyse
  • Oslo
  • 2014