Rapporter

Husbanken bestiller eksterne rapporter innen forskning og utredning av utvalgte boligspørsmål. Rapportene kan være resultater av boligforskning, boligsosialt utviklingsarbeid eller masteroppgaver. Hensikten er å bidra til å fremskaffe et bredt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming, kunnskapsutvikling og læring på det boligpolitiske området.

De utlyste FoU-oppdragene blir offentliggjort på Doffin og kunngjort via Mercell.

På denne siden finner du aktuell forskning og annen litteratur.

 1. Modulbygg – like godt som plassbygde løsninger?

  Bruken av bygningsmoduler i Norge har økt i omfang de siste årene. Rask byggetid og god prosjektøkonomi har vært noen av årsakene til det.

  • Anders-Johan Almås
  • Sintef Byggforsk ved Anders-Johan Almås, Johan Gåsbakk, Trond Bøhlerengen, Michael Klinski
  • Oslo
  • 2014
 2. Byen - ikke for alle

  Fører boligprisveksten til at enkelte yrkesgrupper ikke er i stand til å etablere seg i byer og pressområder? Rapporten "Byen – ikke for alle?" drøfter hvorvidt enkelte yrkesgrupper, såkalte nøkkelarbeidere, har utfordringer med å etablere seg i storbyer og pressområder som følge av høye boligpriser.

  • Damvad Narge
  • DAMVAD og Samfunnsøkonomisk analyse
  • Oslo
  • 2014
 3. Indirekte markeds- og individeffekter av boligsosiale virkemidler

  På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har NIBR studert markeds og individeffekter av boligsosiale virkemidler. Med markedseffekter menes hvordan priser og boligbygging påvirkes, mens individeffekter knyttes til andre enn dem virkemidlene er rettet mot og dermed som en konsekvens av eventuelle endringer i priser og nybygging. Individeffekter kan for eksempel dreie seg om økte etableringsterskler i eiermarkedet og økt gjeldoppbygging som følge av økt prisvekst. Virkemidlene som analyseres er tilskudd til utleieboliger, tilskudd til etablering i bolig, startlån og den statlige bostøtteordningen.

  • Kim Christian Astrup
  • NIBR ved Kim Christian Astrup, Rolf Barlindhaug og Per Medby
  • Oslo
  • 2014
 4. Kommunenes tilrettelegging for boligbygging

  Denne studien er utført av NIBR og NMBU for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I prosjektets første fase ble det gjennomført en breddekartlegging av hvordan vekstkommuner legger til rette for boligbygging.

  • Barlindhaug, Rolf
  • Norsk institutt for by- og regionforskning ved Rolf Barlindhaug, Arne Holm, Berit Nordahl
  • Oslo
  • 2014
  • nob
 5. Evaluering av Husbankens kommunesatsing

  Rapporten oppsummerer funn fra evalueringen av Husbankens kommunesatsingen fra 2009. Evalueringen bygger på en rekke kilder: dokumentstudier, kvalitative informantintervjuer, analyser av tilgjengelige data, casestudier to i kommuner og spørreskjemaundersøkelser til representanter for aktuelle kommuner.

  • Oslo | Fafo
  • 2014
  • nob