Tilskot til bustadsosiale tiltak

Tilskotet skal stimulere til kunnskapsutvikling, innovasjon og nytenking om bustadsosialt arbeid og sosial bustadpolitikk.

Målet med tilskotet er å støtte prosjekt som på ulike måtar bidreg til å førebygge at folk blir vanskelegstilte på bustadmarknaden og bidreg til at alle kan skaffe seg, og behalde, ein god bustad. Tilskotet støttar regjeringa sin strategi for den sosiale bustadpolitikken: Alle treng ein trygg heim (2021-2024).

Prioriteringar

Tilskotet skal gå til prosjekt og forsøk som bidreg til å utvikle nye og innovative metodar, konsept og løysingar på det bustadsosiale feltet. 

Husbanken ønsker særleg søknader som ser nærare på: 

 • Tiltak som bidreg til auke kunnskap om leigemarknaden, styrkar leigetakarars rettsvern og betrar leigetakarars busituasjon
 • Utvikling av nye modellar som samkøyrer bustadtenester med andre tenester
 • Korleis barn og unge kan få ein god og trygg busituasjon
 • Korleis personar med nedsett funksjonsevne kan få ein betre busituasjonen
 • Tiltak for å auke tilgjenge på eigna bustader i distriktskommunar 
 • Forsøk med nye butilbod for bustadlause
 • Nye former for brukarmedverknad i utviklinga av bustad- og tenesteområdet

Det er særleg viktig at kunnskapen som blir utvikla i prosjekta blir dokumenterte, formidla og blir delte på ein slik måte at andre kan ha nytte av erfaringane frå prosjektet. 

Erfaringar og resultat frå prosjekta som blir støtta skal være fritt tilgjengelig for alle.

Søknadsfrist

Frist for å søke var 15. februar 2022.

Tilskotet er toårig. Det betyr at prosjekt som får tilsegn om støtte, seinast må være avslutta og ha levert sluttrapport, samt rekneskap, innan november 2023.

Har du spørsmål? Ta kontakt på telefon 73892315 eller send ein e-post.


 • Forsøk for utvikling av nye metodar, konsept og løysingar som kan takast i bruk av fleire
 • Kunnskapsutvikling
 • Formidling og spreiing av kunnskap

 • Frivillige, private og offentlege aktørar som forsknings- og utdanningsinstitusjonar
 • Leigetakarorganisasjonar som ivaretek leigetakarar sine interesser kan søke om støtte til drift
 • Kommunar som startar særlig nyskapande prosjekt med høg overføringsverdi til andre kommunar

I vurderinga av søknadene vil følgjande kriterium bli vurderte:

 • Den faglege relevansen for prosjektet og viktigheit
 • Ambisjonsnivået for prosjektet og gjennomføringsevne (kompetanse og økonomi)
 • Involvering av relevante aktørar, herunder brukarar
 • Forankring av prosjektet (til dømes i kommunen)
 • Plan for spreiing av prosjektresultat
 • Overføringsverdi til andre likna prosjekt

Søkar må fylle ut Husbankens søknadsskjema: 

Søknad om tilskot til bustadsosiale tiltak - bokmål (PDF)
Søknad om tilskot til bustadsosiale tiltak - nynorsk (PDF)

Søknad, og eventuelle vedlegg (til dømes utdjupande prosjektskildring eller dokumentasjon på samarbeid), skal sendast samla til post@husbanken.no

Dersom ein kommune sender fleire søknader, må søknadene vere samordna.

Frist for å søke var 15. februar 2022. 

Rettleiar og regelverk