Tilskot til bustadsosiale tiltak

Tilskotet skal stimulere til kunnskapsutvikling, innovasjon og nytenking om bustadsosialt arbeid og bustadsosial politikk.

Tilskotet skal bidra til å førebygge at folk blir vanskelegstilte på bustadmarknaden, og bidra til at dei kan skaffe seg og behalde ein eigna bustad. Prosjekt som handlar om metodar, konsept og løysingar som fleire kan ta i bruk, blir prioritert.

Tilskotet blir utbetalt same kalenderår som det blir innvilga.

Fristen for å søke dette tilskotet er januar kvart år.
 

  • Frivillige, private og offentege aktørar som forsknings- og utdanningsinstitusjoner.
  • Leigetakarorganisasjonar som søker om støtte til drift. 

Husbanken vil prioritere søknader om driftsstøtte frå leigetakarorganisasjonar med mange medlemmer.

Ved søknader frå offentlege aktørar er det berre søknader frå offentlege utdannings- og forskingsinstitusjonar som er målgruppe for tilskotet.

Kommunar kan ikkje vere tilskotsmottakarar.

Fyll ut: 
Søknad om tilskudd til boligsosiale tiltak, bokmål  (PDF-fil)
Søknad om tilskot til bustadsosiale tiltak, nynorsk (PDF-fil)

Søknaden sender dere elektronisk til post@husbanken.no, eventuelt per post til Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø.

Ved søknad om utbetaling, må de gjere greie for om tiltaket er gjennomført i samsvar med tilsegnsbrevet. 

Søknadskjema:
Søknad om utbetaling av kompetansetilskudd, bokmål (PDF-fil)
Søknad om utbetaling av kompetansetilskot, nynorsk (PDF-fil)

I tilsegnsbrevet har de fått oppgitt fristen for å sende inn søknad om utbetaling av tilskotet.

Tilskotet må utbetalast i same kalenderår som det er  innvilga.

Husbanken fastset storleiken på tilskotet etter ei heilskapleg vurdering, basert på kostnader og mogelegheiter for annan finansiering. Vi kan krevje at søkarane bidrar med eigeninnsats, eigenkapital, personalressursar, lokale og liknande.

Kontakt Husbanken på telefon 22 96 16 00 eller per e-post til post@husbanken.no om du har spørsmål om tilskotet. 
 

Lenker til rettleiar, forskrift, retningslinjer og gode eksempel/erfaringar