Rettleiarar

Ulike aspekt ved universell utforming.

Generelt

Miljødepartementet
T-1468 B/E Universell utforming (tema rapport 2007). Definering/utdjuping om universell utforming, med hensikt om å etablere ein felles forståing av omgrepet i Norge for bruk i offentlege dokument, fagleg utvikling og informasjon.

BUFDIR - Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet 
Universell utforming og tilgjengelighet  - bufdir.no/uu/. Nettside om universell utforming.
«Veikart. Universelt utformet nærskole 2030». Anbefalingar om tiltak for perioden 2020–2030, med mål at alle nærskular skal vere universelt utforma i 2030. Forslaga omfattar ein bred offentleg bruk av verkemiddel, med økonomiske, juridiske, pedagogiske og organisatoriske tiltak.

Statens bygningstekniske etat og Husbanken
Bygg for alle (2004). Temarettleiing om universell utforming av byggverk og uteområde.
Retningslinjer - bygging av studentbustader, gjeldande for 2019. For studentbustader med statlege tilskot.

Kunnskapsdepartementet - med Det norske hageselskap som fagleg ansvarleg
«Veileder for utforming av barnehagens utearealer» (2006).       

Røyrsle 

Norges Handikapforbund
«Tilgjengelige bygg og uteområdet/universell utforming og likestilling»
Sentrale grunnelement for planløysning og utforming av byggverk og uteområde, løysingar som kan brukast av alle.
«Kjøkkenet - valg og løsninger», (revidert 2009).
«Tekniske hjelpemidler - bruk dine rettigheiter», (revidert 2013). Om ulike hjelpemiddelområde.
«Bolig - bruk dine rettigheter», revidert 2013. Om å finne ein god og hensiktsmessig bustad, oversikt over ulike økonomiske ordningar, regelverk, universell utforming og forskjellige bustadtypar. 

Orientering

Syn

Norges blindeforbund
«Estetisk, trygt og tilgjengelig» (2013). Grunnleggjande om problematikk med syn og eksempler på gode løysningar for personar med nedsett syn. Særleg på lyssetjing og bruk av kontrastar.
«Tilgjengelighetsguide». Idear og forslag til gode løysningar som fremjer tilgjengelegheit for personar med nedsett syn.
«Lys = å se eller ikke se». Viser samanheng mellom val av farger og behov for styrka lyssetjing ved nedsett syn.
«Et inkluderende samfunn». Om tilgjengelegheit for blinde og svaksynte i forhold til fysisk miljø. 
«Ledelinjer og veifinning». Røyrslefridom for personar med nedsett syn.

Høyrsel

«Hørselshemmedes Landsforbunds guide for tilgjengelighet». som handlar om å skape eit tilgjengeleg samfunn for personar med nedsett høyrsel.

Kognitiv 

«Etablering av borettslag for personer med nedsatt funksjonsevne - veileder for pårørende og kommunen». Erfaringar frå etablering av eit burettslag for personar med psykisk utviklingshemning. Eksempel frå Tangerudbakken, Bydel Stovner i Oslo kommune. 

Miljø

SINTEF Byggforsk, Husbanken og Statens bygningstekniske etat
Hus og helse -  Samanheng mellom inneklima i bygningar og ulike helseplager, og tiltak som fremjer godt inneklima. 

SINTEF Byggforsk
«Miljøriktig oppussing og modernisering av boliger». Forbrukarrettleiing med argument for kvifor det er viktig å tenkje miljø ved oppussing og modernisering av bustader.

DSA Direktoratetet for strålevern og atomsikkerhet
Fakta om og måling av i bustader i inneluft aukar risikoen for kreft. I skular, barnehagar og utleigebustader, som er omfatta av strålevernsforskrifta, stillast det bindande krav til radonnivå.

Norges Astma og Allergiforbund
«Inneklima i boliger»