Veiledere

Ulike aspekter ved universell utforming.

Generelt

Miljødepartementet
Begrepsavklaring – universell utforming (rapport 2007). Rapport som definerer og utdyper universell utforming. Hensikten er å etablere en felles forståelse av begrepet i Norge for bruk i offentlige dokumenter, faglig utvikling og informasjon.

Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Universell utforming og tilgjengelighet  - bufdir.no/uu/. Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet.
Veikart Universelt utformet nærskole for alle. Dette veikartet for en universelt utformet nærskole innen 2030, er utarbeidet av Bufdir. Veikartet inneholder konkrete anbefalinger om tiltak for perioden 2020–2030 med mål om at alle nærskoler skal være universelt utformet i 2030. Forslaget omfatter en bred offentlig virkemiddelbruk, med økonomiske, juridiske, pedagogiske og organisatoriske tiltak.

Statens bygningstekniske etat og Husbanken
Bygg for alle (2004). Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder.
Retningslinjer - bygging av studentboliger (2015). For Studentboliger med statlige tilskudd.

Kunnskapsdepartementet med Det norske hageselskap som faglig ansvarlig
Veileder for utforming av barnehagens utearealer (2006).       

Bevegelse 

Norges Handikapforbund
Tilgjengelige bygg og uteområdet/universell utforming og likestilling. Sentrale grunnelementer for planløsning og utforming av byggverk og uteområder, løsninger som kan brukes av alle.
Kjøkkenvalg og løsninger.
Tekniske hjelpemidler - bruk dine rettigheter, revidert 2013. Om ulike hjelpemiddelområder.
Bolig - bruk dine rettigheter, revidert 20.Om hvordan finne en god og hensiktsmessig bolig, oversikt over ulike økonomiske ordninger, regelverk, universell utforming og forskjellige boligtyper. 

Orientering

Syn

Norges blindeforbund
Estetisk, trygt og tilgjengelig (2013). Grunnleggende om problematikk med syn og eksempler på gode løsninger for personer med nedsatt syn. Særlig på belysning og bruk av kontraster.
Tilgjengelighetsguide. Ideer og forslag til gode løsninger som fremmer tilgjengelighet for personer med nedsatt syn.
Lys = å se eller ikke se. Viser sammenhengen mellom valg av farger og behov for endret belysningsstyrke ved nedsatt syn.
Et inkluderende samfunn. Om tilgjengelighet for blinde og svaksynte i forhold til fysisk miljø. 
Ledelinjer og veifinning. Bevegelsesfrihet for personer med nedsatt syn..

Hørsel

Hørselshemmedes Landsforbunds guide for tilgjengelighet. Om hvordan skape et tilgjengelig samfunn for personer med nedsatt hørsel.

Kognitiv 

Etablering av borettslag for personer med nedsatt funksjonsevne - veileder for pårørende og kommunen. Erfaringer fra etablering av et borettslag for personer med psykisk utviklingshemning i Tangerudbakken, Bydel Stovner i Oslo kommune. 

Miljø

SINTEF Byggforsk, Husbanken og Statens bygningstekniske etat
Hus og helse. Sammenheng mellom inneklima i bygninger og ulike helseplager, og tiltak som fremmer godt inneklima. 

SINTEF Byggforsk
Miljøriktig oppussing og modernisering av boliger. Forbrukerveiledning som gir argumenter for hvorfor det er viktig å tenke miljø ved oppussing og modernisering av boliger.

Statens strålevern
Radonnivået i bygninger.

Norges Astma og Allergiforbund
Inneklima i boliger.

Norsk Forum for Bedre Inneklima for Barn - i samarbeid med Helsedirektoratet
Planter i barnemiljø.