Tilskudd fra NAV til heis i blokk

Borettslag og sameier der en eller flere beboere har behov for trappeheis, kan få tilskudd fra NAV til installering av ordinær heis. Ordningen er et forsøksprosjekt som i første omgang løper til 31.12.2014, men det arbeides med å gjøre ordningen varig.

Vedtatt tilskudd i år utbetales selv om prosjektet først blir ferdig neste år. Det gjelder også om forsøksordningen opphører.

Vi har fått følgende informasjon fra NAV om ordningen:

Gjennom F07.09.2004 nr.1248 "Forskrift om anvendelse av forsøkshjemmelen – tilskudd til tilrettelegging av bolig i stedet hjelpemiddel", får hjelpemiddelsentralene mulighet til å bruke folketrygdens midler mer fleksibelt. Det vil si at NAV kan utbetale et tilskudd i stedet for hjelpemidlet når det gjelder utvalgte hjelpemidler for tilpassing av bolig. Hensikten er at man gjennom denne ordningen kan unngå «paradokssaker» der det installeres dyre hjelpemiddelløsninger (som trappeheis og/eller løfteplattform) i stedet for å tilrettelegge med nødvendige funksjoner på en flate. Forsøksordningen er i utgangspunktet innrettet for personer med som bor i enebolig m.m. der man kan forholde seg til én eier.

For at forsøksordningen skal kunne brukes til å sette inn ordinær heis i flerbolighus kreves god samordning mellom kommune, borettslag/sameier, Husbanken, Hjelpemiddelsentralen og aktuelle brukere.   

I flerbolighus gjelder forskriften brukere som fyller kriteriene for å få trappeheis eller som med sannsynlighet vil fylle kriteriene innen 2–4 år – og som vil være mer tjent med at boligbyggelaget installerer ordinær heis framfor en midlertidig tilrettelegging med trappeheis.

Forskriften gjelder til 31. desember 2014 (gjelder for ett år av gangen).

Forutsetninger

 • Bruker fyller kriteriene for å få heisløsning fra NAV i henhold til folketrygdloven eller vil fylle kriteriene innen 2–4 år.
 •  NAV fatter vedtak på utbetaling av tilskudd i stedet for hjelpemidlet på bakgrunn av søknad fra enkeltbrukere der disse er innforstått med at tilskuddet skal brukes til installering av ordinær heis.
 • Heisløsning fra NAV installeres ikke som en midlertidig løsning.
 • Tilskudd fra NAV utbetales til borettslaget/sameiet når installasjon av heis er gjennomført. 

Kriterier for å benytte forsøksordningen

 • Tilskuddet skal bidra til å løse brukers forflytningsproblemer i forhold til adkomst og vertikale forflytningsproblemer i fellesoppgang.
 • Kan benyttes i rehabiliteringsprosjekt der Husbanken bidrar med sine låne- og tilskuddsordninger og kan kvalitetssikre løsningene.
 • Borettslaget/sameiet må ha en slik boligstandard at leiligheter kan bebos eller tilpasses til personer med nedsatt gangfunksjon.
 • Tilskudd fra NAV skal inngå i prosjektets finansieringsplan sammen med lån/tilskudd fra Husbanken og finansiering fra borettslag/sameier (tilskuddet fra NAV vil utgjøre en mindre andel av finansieringen ved installering av heis).
 • Kommunen må inngå som en aktiv samarbeidspartner i prosjektet og identifisere aktuelle beboere som kan søke om «heistilskudd» fra folketrygden.
 • Kommunen må sørge for å informere bruker om forutsetningene for å benytte forsøksordningen og bistå bruker i søknadsprosessen.
 • Kommunene må koordinere aktuelle søknader på tilskudd fra folketrygden iht. prosjektets fremdrift og i samarbeid med hjelpemiddelsentral, Husbanken og borettslag/sameier. 
 • Kommunen og borettslag/sameier må sørge for at NAV får nødvendig tilbakemelding når prosjektet avsluttes og tilskuddene skal utbetales.
 • Tilskuddets størrelse er beregnet ut fra en fullfinansiring av en trappeheisinstallasjon til fjerde etasje og settes til kroner 200.000,- per oppgang. 

Begrensninger

 • Stønad etter folketrygdloven er orientert opp mot enkeltbrukere (det er det enkelte medlem av folketrygden som har en rettighet etter loven).
 • Hvert tilskudd (utbetaling) må derfor sammenholdes med navngitt søker som har fått vedtak om tilskudd i stedet for hjelpemiddel (i prosjekter der det søkes om tilskudd til brukere i flere oppganger må hvert tilskudd sammenholdes til navngitte brukere).
 • Det kan ikke utbetales tilskudd for oppganger der det ikke bor brukere som fyller kriteriene i folketrygdloven.
 • Det kan gis ett tilskudd fra folketrygden per oppgang.