Første samling i nettverket «Planar og tiltak for eit aldrande samfunn»

Start: 29. oktober 2019 09:00
Slutt: 29. oktober 2019 15:00
Sted: Volda kommune, rådhuset
Pris:
Påmeldingsfrist: 24. oktober 2019 15:00

Husbanken, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal Fylkeskommune inviterer til første samling i nettverket «Planar og tiltak for eit aldrande samfunn».

Vi viser til brev av 5. juli frå partane med invitasjon til å bli med i nettverket, og positive svar frå kommunane. 

Vi ber kommunane førebu innlegg til å presentere kommunens planar på bustadområdet og samstundes presentere kva som er utfordringane for å lukkast med gjennomføring av arbeidet. På samlinga legg vi opp til faglege innlegg frå kommunane, Fylkesmannen, Husbanken og Fylkeskommunen. Vi ønsker at kommunane deltek med rådmann, leiing innanfor plan, helse- og omsorg, og med personar som har ansvar for det bustadsosiale feltet i kommunen. 

Førebels program:

09.00 – 09.30 Bakgrunn for samlinga v/Husbanken

09.30 Innlegg frå kommunane i nettverket

- Kva er bustadplanane, og kort om utfordringane for å lukkast - Ulstein
- Kva er bustadplanane og kort om utfordringane for å lukkast - Ørsta
- Kva er bustadplanane og kort om utfordringane for å lukkast - Volda 

10.15 Pause

10.30 Statistikk – MR fylkeskommune – kva er utfordringane i kommunane?

11.00 Forventingar til kommunal planlegging v/Fylkesmannen – ansvar og handlingsrom i plan- og bygningslova – rullering av kommunale planar 

11.30 Lunsj

12.15 Ein gjennomgang av forsking frå NOVA på området. 

13.00 Pause

13.15 Workshop – 
Nye tankar på bordet: Bustadpolitikk i framtida i Ørsta, Volda og Ulstein – fem grep for ein bustadpolitikk i tråd med framtidige behov

14.00 Gjennomgang i plenum

14.30 Kartlegging av bustadbehov, bustadpreferansar og status i eksisterande bustadmasse. Informasjon om oppgåver til neste samling.