Etterinstallering av heis

Etterinstallering av heis i blokkbebyggelse er en god investering for å gi boenheter som tidligere har hatt vanskelig tilkomst bedre tilgjengelighet.

Årdal Boligbyggelag har satset stort på heis, og har etterinstallert til sammen 16 heiser fordelt på to borettslag. Erfaringene fra pilotprosjektet i Årdal har også vist at samfunnsnytten av å installere heis i ettertid er stor: Beboernes velferd har økt betydelig og flere opplever at de er mer selvhjulpne. Dette gjør igjen at behov for hjelp i hjemmet minsker, og kommunen får mindre behov for å bygge omsorgsboliger.