Bergen: Bærekraftig frokost - Hvordan tilrettelegger vi for fotgjengere i gåbyen Bergen?

Start: 17. september 2019 08:00
Slutt: 17. september 2019 10:00
Sted: Litteraturhuset i Bergen, Østre Skostredet 5-7
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 16. september 2019 13:30

Tema for dette frokostmøtet, som er en del av Mobilitetsuken i Bergen, er tilrettelegging for gående i byen. Hvordan skaper vi et mer levende, inkluderende og likestilt Bergen? Hvordan har vi prioritert de gående i et historisk perspektiv, og hvordan skal vi prioritere de i årene som kommer?

Berekraftig frokost 17 september 20192

Program

08.00 Frokost
08.15 Hvordan er fotgjengere blitt ivaretatt i Bergen gjennom tidene?
v/ Geir Bartz-Johannessen, prosjektleder hos Plan- og bygningsetaten og medlem av gang- og sykkelgruppen i Miljøløftet
08.50 Pause
09.00 Forslag til gåstrategi for Bergen: Hvordan bør vi jobbe frem mot 2030 for å øke gangandelen og gjøre det mer attraktivt og sikkert å gå?
v/ Ida Hermansen, prosjektleder Kommuneplanavdelingen, Plan- og bygningsetaten, Bergen kommune
09.45 Sjøfrontstretgi for Bergen: Hvordan skal vi sikre gående tilgang til, og langs, den sentrale sjøfronten
v/ Rolf Knudsen, prosjektleder, Kommuneplanavdelingen, Plan- og bygningsetaten, Bergen kommune 
10.00 Slutt

Om tema og foredragsholderne

Byrådet har vedtatt å starte opp arbeidet med en ny gåstrategi. Gåstrategien er en direkte oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel 2030. Utviklingen av "gåbyen" definerer at det å gå skal være den vanligste transportformen. Det skal være en effektiv transportform, det skal være attraktivt å gå hele året, det skal være trygt og lett å orientere seg, og det skal være et helhetlig gangnett. Samtidig gir flere gående en mer klimavennlig by, god trafikksikkerhet og lettere tilgjengelig kollektivtransport.

I Bergen er det lange og stolte tradisjoner med å utvikle et bysentra med gode gangarenaer. Hva er det som kjennetegner den historiske gåbyen Bergen? Etter bilens fremvekst har bilen fått en stor plass som premissgiver i byutviklingen. Hvordan har vi tatt hensyn til og prioritert ressurser inn mot fotgjengerne de siste tiårene? Foredragsholder Geir Bartz-Johannessen er prosjektleder hos Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune og er medlem i gang- og sykkelgruppen i Miljøløftet.

Bergens første gåstrategi er på høring. Gåstrategi for Bergen 2019-2030 skal være et styringsverktøy for tilrettelegging for gående. Visjonen er at Bergen skal være en tilgjengelig og bærekraftig by som kan leves og utforskes til fots. Hovedmålet er at Bergen i 2030 skal ha oppnådd en gangandel på 30 prosent, og at det skal være trygt og attraktivt å ferdes til fots. Prosjektleder Ida Hermansen hos Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune forteller om arbeidet med strategien og hva prosjektgruppen mener er viktig å satse på frem mot 2030.

En helhetlig sjøfrontstrategi skal være et steg på veien for at Bergen skal bli en enda bedre by å bo og ferdes i. Den skal forvalte kulturminner på en bedre måte og sikre at Bergen videreutvikles som en grønn og kompakt gåby. Hvordan skal vi sikre fotgjengerne bedre tilgang langs og til den sentrale sjøfront? Prosjektleder Rolf Knudsen fra Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune forteller om sentrale utfordringer og hvordan vi skal lykkes med en tilgjengelig sentral sjøfront i fremtiden.