Tilskot til tilstandsvurdering

Treng burettslaget ditt oppgradering? Vi har framleis ledige midlar! Burettslag, sameige og liknande, med seks eller fleire bustader, kan søkje om tilskot til tilstandsvurdering av eigedomen sin. Vurderinga skal sjå på behov for vedlikehald og mogelegheit for oppgradering til dagens standard

Kva vert det gitt tilskot til?

• Berre burettslag og sameige

• 50 prosent av dokumenterte kostnader

• Typiske tilskot 30 000–100 000 kr

• Ingen søknadsfrist, rask behandling av søknader

• Eitt års frist for gjennomføring frå tilsegnsdato

Om lag 60 prosent, eller 1 450 000 av bustadene i Noreg er over 30 år og eldre. Dei er bygde i ei tid då krava til universell utforming og energi og miljø var mykje lågare enn i dag. Dette betyr at det i den eksisterande bustadmassen er eit stort potensial for oppgradering. Eksempelvis er berre i underkant av ti prosent av bustadene i Noreg tilgjengelege for rullestolbrukarar.

Kven kan søke?

Tilskot til tilstandsvurdering kan søkast av burettslag, bustadsameiger og liknande som omfattar minst seks bustader.

Korleis søke?

Søknad skal sendast på søknadsblankett HB 8.S.04. (som du finn på begge målføre i menyen til høgre).

Søknad skal sendast til:
Husbanken
Postboks 1404
8002 Bodø

Søknad kan òg sendast elektronisk til post@husbanken.no.

Søknaden skal underskrivast av heimelshavar eller den som har fullmakt til å opptre på vegne av heimelshavar.

Utbetaling av tilskot

Søknad om utbetaling av tilskot skal sendast i brevform. Oppstilling av faktiske dokumenterte kostnader og kopi av rapportane som er utarbeidd, skal leggjast ved.

Lån frå Husbanken

Husbanken kan gi lån til gjennomføring av tiltak som vert avdekt under tilstandsvurderinga og som er i samsvar med låneføresetnadene for lån til boligkvalitet