Ny søknadsfrist - Tilskudd til utleieboliger

Tilskudd til utleieboliger skal bidra til flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Hva kan det gis tilskudd til?

Det kan gis tilskudd til kommunalt disponerte utleieboliger for vanskeligstilte ved

 • oppføring av nye boliger
 • kjøp av boliger
 • oppgradering av bolig som bidrar til økt kvalitet. Dette gjelder særlig med hensyn til universell utforming og energi/miljø
 • etablering av utleieboliger ved at kommunen sikres tildelingsrett

Prosjekter som finansieres med tilskudd til utleieboliger skal støtte opp om mål og innsatsområder fastsatt i strategien Bolig for velferd.

Det gis ikke tilskudd til ordinært vedlikehold og rehabilitering av utleieboliger.

Hvem kan få tilskudd?

Husbanken kan gi tilskudd til utleieboliger til

 • kommuner
 • stiftelser og andre som bidrar til etablering av kommunalt disponerte utleieboliger

Ved samarbeid med private aktører krever Husbanken at behovet for boliger utlyses lokalt i kommunen. Det skal inngås en avtale mellom kommunen og eier om tildelingsrett som gir kommunen en eksklusiv rett til å tildele boligene til sine boligsøkere.

For ytterligere krav til privat aktør se HB 8.B. 20 Veileder for tilskudd til utleieboliger  

Søknadsfrister

For å utnytte tilskuddsrammen best mulig har Husbanken innført søknadsfrister. 

For 2017 er det følgende søknadsfrister:

 • 1. april
 • 1. oktober
 • NY FRIST - 30. november

Kommuner som er med i Husbankens kommuneprogram  skal prioriteres og er unntatt søknadsfrister. Programkommunene vil få avsatt en ramme som kan disponeres inntil 1.oktober. Dersom rammen ikke benyttes vil pengene tilfalle øvrige kommuner.

Hvordan søke?

Bruk søknadsskjema HB 8.S.25 - Søknad om tilskudd til utleiebolig som du finner i denne listen  

Søknaden sendes til Husbanken, postboks 1404, 8002 BODØ

Hvor mye tilskudd?

Utmålingen skal være basert på økonomien i prosjektet. 

For flere opplysninger om beregning av tilskuddet se i Veileder for tilskudd til utleieboliger.

Styrket innsats for integrering og normalisering
Ved etablering eller kjøp av samlokaliserte boliger er det viktig at disse ikke får et institusjonsliknende preg, og at antall boenheter som lokaliseres sammen derfor ikke skal være for stort. Boenhetene bør også plasseres i ordinære bomiljøer slik at prinsippene om normalisering og integrering oppfylles.
I etablering av bofellesskap og samlokaliserte boliger er det viktig at brukerne selv eller deres representanter deltar i planleggingen.

Husbanken har utviklet et dialogverktøy til bruk for aktører som deltar i utforming og utvikling av boligprosjekter. Hensikten med verktøyet er å få oversikt over kvalitetsaspekter i prosjekter, sikre god dialog med kommunene, samt bidra til en mest mulig enhetlig kundebehandling.

Lenke til Dialogverktøyet.

Mer informasjon
Mer informasjon finnes i 

 • HB 8.B.22 Retninglinjer for tilskudd til utleieboliger
 • HB 8.B.20 Veileder for tilskudd til utleieboliger