Tilskudd til studentboliger

Tilskuddet skal sikre etablering av boliger for studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Dette skal bidra til en mer forutsigbar og rimelig bosituasjon for studenter, og være et supplement til det private boligmarkedet.

Det kan gis tilskudd til

  • oppføring av studentboliger,
  • kjøp og ombygging av eksisterende bygningsmasse til studentboliger,
  • i særlige tilfeller rehabilitering av eksisterende studentboliger

Med eksisterende studentboliger menes alle bygg/boliger som er/har vært brukt som studentboliger, uavhengig av om de har fått tilskudd eller ikke.

Hvordan søke?
Kunnskapsdepartementet sender ut brev til studentsamskipnadene og studentboligstiftelsene, der de inviteres til å søke om tilskudd til bygging av studentboliger. Invitasjonen går som regel ut få dager etter at regjeringen har fremmet sitt budsjettforslag.

Fristen for å søke er ca. 1 måned etter mottatt invitasjon.

Søknad sendes Kunnskapsdepartementet med kopi til Husbanken.

Tildeling av tilskudd
Tilskuddsmidler til bygging av studentboliger fordeles årlig av Kunnskapsdepartementet. Antall tilsagn som kan gis avhenger av størrelsen på tilsagnsrammen i den enkelte budsjettermin. Kriterier for fordeling av tilsagn er bl.a.

  • dekningsgraden for studentboliger på studiestedet
  • situasjonen på det private hybelmarkedet
  • antallet utenlandsstudenter og tilflyttede studenter ved studiestedet
  • andre særskilte faktorer knyttet til studiestedet

Det legges også vekt på å følge opp og fullføre allerede påbegynte prosjekter.

Husbanken står for videre saksbehandling av søknadene.

Tildeling av tilskudd til studentboliger 2018