Rentekompensasjon

Husbanken har to typer rentekompensasjonsordninger for kommunene og fylkeskommunene. Den ene gjelder skole- og svømmeanlegg og den andre gjelder kirker og kirkeinventar.

Rentekompensasjon for skole og svømmeanlegg 2009-2016

Ordningen er avsluttet 31.12.2016
Rentekompensasjon skal stimulere kommunene og fylkeskommunene til å rehabilitere og investere i skole- og svømmeanlegg. Ordningen skal bidra til å sikre at alle elever i grunnskolen og i videregående opplæring får gode læringsforhold. 

Rentekompensasjon for kirkebygg

1 mrd. kroner i investeringsramme for 2017. Dette gjelder prosjekter som ferdigstilles etter 1.1.2017. 

Ordningen skal stimulere til sikring og bevaring av kirkene, kirkenes utsmykning og inventar. Ordningen gjelder for menighetskirker i Den norske kirke inkl. døvekirker.

Rentetabell for beregning av kompensasjon til skoler og kirker:

I statsbudsjettet for 2017 ble det bestemt at renteforutsetningene endres slik at det benyttes en felles rente uavhengig av når det er gitt tilsagn eller prosjektene ble/blir godkjent for utbetaling av kompensasjon. Renten som legges til grunn beregnes i henhold til Forskrift om rente- og avdragsvilkår i Husbanken § 5.

 

Rentetabell 2017

 

01.01.17-01.03.17    1,03%

01.03.17-01.05.17    1,07%

01.05.17-01.07.17    1,13%

01.07.17-01.09.17    1,13%

01.09.17-01.11.17    1,11%

01.11.17-01.01.18    1,09%

 

 

Forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken