Rentekompensasjon

Rentekompensasjon til kirker- og kirkeinventar

Ingen investeringsramme for 2018 

Da det ikke er innvilget ny investeringsramme for 2018, omfatter nå ordningen prosjekter som har fått tilsagn om rentekompensasjon før 01.01.2018 og prosjekter som allerede har fått utbetaling av rentekompensasjon. 

Rentekompensasjon for kirker- og kirkeinventar

  

Rentekompensasjon for skole og svømmeanlegg 2009-2016 

Ordningen er avsluttet 31.12.2016.

Ordningen omfatter prosjekter som løper med rentekompensasjon eller har tilsagn som ikke er søkt utbetalt. Disse prosjektene må ferdigstilles og tilsagnene må søkes utbetalt innen 31.12.2018, ellers vil tilsagnene annulleres. 

Rentekompensasjon for skole og svømmeanlegg 2009-2016

 

Kompensasjonstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem

 

Ordningen omfatter prosjekter som løper med kompensasjonstilskudd. 

Husbankens årlige bevilgninger «skal dekke utgifter til renter og avdrag på lån til alle som fikk oppstartstilskudd for omsorgsbolig- og sykehjemsprosjekter under Handlingsplan for eldreomsorgen 1998–2003 og Opptrappingsplan for psykisk helse 1999–2004».

  

 

Rentesatser som benyttes for kompensasjonsordningene:

 

Renten som legges til grunn beregnes i henhold til Forskrift om rente- og avdragsvilkår i Husbanken § 5

  

Forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken

Rentetabell 2018

 

01.01.18-01.03.18    1,09%

01.03.18-01.05.18    1,09%

01.05.18-01.07.18    1,08%

01.07.18-01.09.18    1,00%

01.09.18-01.11.18    0,96%

01.11.18-01.01.19    0,92%