Rentekompensasjon

Rentekompensasjon til kyrkjer og kyrkjeinventar

Investeringsramma for 2019 er på ein milliard.

Det er stilt til disposisjon ei investeringsramme på ein milliard for 2019. Ordninga gjeld derfor prosjekt som har fått tilsegn om rentekompensasjon frå 01.01.2019 og prosjekt som allereie har fått utbetalt rentekompensasjon. 

Rentekompensasjon for kyrkjer- og kyrkjeinventar

Rentekompensasjon for skule og symjeanlegg 2009 - 2016

Ordninga er avslutta 31.12.2016.

Ordninga gjeld prosjekt med løpande rentekompensasjon eller som har fått tilsegn der det ikkje er søkt om utbetaling.  Prosjekta må vere ferdigstilt og tilsegna må vere søkt utbetalt innan 31.12.2018, elles blir tilsegna annullert. 

Rentekompensasjon for skule og symjeeanlegg 2009-2016

Kompensasjonstilskot til omsorgsbustadar og sjukeheimar

Ordninga gjeld prosjekt, løpande med kompensasjonstilskot, 

Husbankens årlege løyvingar «skal dekke utgifter til renter og avdrag på lån til alle som fikk oppstartstilskudd for omsorgsbolig- og sykehjemsprosjekter under Handlingsplan for eldreomsorgen 1998–2003 og Opptrappingsplan for psykisk helse 1999–2004».  

Rentesatsar for kompensasjonsordningane:

Renten som blir lagt til grunn blir berekna i samsvar med Forskrift om rente- og avdragsvilkår i Husbanken § 5

  

Forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken 

Rentetabell 2019

01.01.19-01.03.19    1,01%

01.03.19-01.05.19    1,06%

01.05.19-01.07.19    1,09%

01.07.19-01.09.19    1,12%

01.09.19-01.11.19    1,16%

01.11.19-01.01.20    1,40%