Kunngjøring av boligsosialt kompetansetilskudd for 2017

Tilskuddsordningen skal bidra til kompetanseheving innenfor boligsosialt arbeid, boligsosial politikk, samt å utvikle og formidle kunnskap om boligmarkedet og offentlig boligpolitikk. Tilskuddet skal være med å oppfylle målet om at vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg og beholde en egnet bolig.

Vi tar forbehold om Stortingets budsjettvedtak i saken.

Som et ledd i arbeidet med å redusere statlig styring har Regjeringen foreslått å innlemme den delen av tilskuddet som blir utbetalt til kommunene i rammetilskuddet til kommunene fra 2017. Dette betyr at kommunene ikke kan søke om kompetansetilskudd.

Hvem kan søke?

  • Frivillige aktører, organisasjoner, stiftelser, sosiale entreprenører og andre som fyller kravene for kompetansetilskudd
  • Leietakerorganisasjoner som på ulike måter bidrar til å styrke leietakers rettsikkerhet og kunnskap om leiemarkedet kan søke om driftstilskudd.

Søknadsfristen er 1. mars 2017

Søkere må benytte søknadsskjema HB 8.S.16 

Søknaden sendes: Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

Tilskuddsutmåling

Husbanken fastsetter størrelsen på tilskuddet etter en helhetsvurdering basert blant annet på kostnader og mulighetene for annen finansiering. Vi kan kreve at det søker må bidra med egeninnsats/egenkapital, tilskudd, personellressurser, lokaler o.l.

Tilskuddsordningen må ses i sammenheng med Bolig for velferd – nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020) og tilskudd fra Helsedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet.

Kontakt Husbanken: 22 96 16 00