Veileder for søknadsprosess og bruk av investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger

Denne veilederen (HB 8.C.8) er til hjelp for kommuner som planlegger oppføring, kjøp, ombygging, utbedring og leie av sykehjem og omsorgsboliger.

Veilederen er oppdatert per 05.01.18

Bruk av veilederen
Ved å klikke på lenkene under kommer du til hvert enkelt kapittel i veilederen.Retningslinjene (HB.8.B.18) er gjengitt i farget boks. Veiledningsteksten utfyller retningslinjene og er til hjelp i forståelsen av regelverket.

1. Formål 
2. Hva kan det gis tilskudd til 
3. Hvem som kan få tilskudd 
4. Utmålingsregler 
5. Prioriteringer 
6. Presisering av øvrige vilkår 
    6.1 Sikkerhet 
    6.2 Generelle krav 
    6.3 Netto tilvekst
    6.4 Saksbehandling/saksgang 
    6.5 Disponering og tildeling  
    6.6 Utforming av sykehjem og omsorgsboliger til personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester 
    6.7 Avskrivning 
    6.8 Krav om tilbakebetaling 
7. Andre bestemmelser 
8. Definisjoner og begreper 

Fra Omsorg 2020 – «Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020»:
«Det legges til grunn at omsorgsplasser som får innvilget investeringstilskudd er universelt utformet og tilrettelagt for mennesker med demens og . Slik utforming og tilrettelegging skal skje i tråd med Demensplan 2020 og i tråd med formålet for ansvarsreformen for men¬nesker med utviklingshemming. Det innebærer små avdelinger og bofellesskap lokalisert som en del av nærmiljøet i tettsteder og bydeler, gjerne med sambruk av fellesarealer til hjemmetjenester, dagaktivitetstilbud, kantine/kafeteria og lett tilgang til tilpasset uteareal, forretninger og transport.»

Fremtidens sykehjem og omsorgsboliger må utformes ut fra de behov morgendagens brukere har. Det vil være brukere i alle aldersgrupper. Noen er inne til kort tids rehabilitering, noen skal tilbringe livets siste dager, andre skal leve et langt liv der, med bistand fra helse- og omsorgstjenesten. Dette krever et mangfold av boformer. Moderne og godt utstyrte lokaler er også avgjørende for effektiv drift og et godt arbeidsmiljø for de som vil arbeide i denne sektoren. Regjeringen satser derfor mange milliarder på utbygging av nye og modernisering av gamle sykehjem og omsorgsboliger.