Spørsmål og svar om netto tilvekst

Hvordan skal Husbanken prioritere og saksbehandle søknader fra 2017?

 • Søknader fra prosjekter som representerer full netto tilvekst behandles forløpende.
 • Søknader som ikke representerer netto tilvekst vil bli behandlet kvartalsvis.

Hva menes med netto tilvekst?

Netto tilvekst betyr at det totale antallet heldøgns omsorgsplasser i kommunene skal øke. Kommuner som mottar tilskudd kan ikke samtidig avvikle eksisterende plasser i takt med at nye, tilskuddsfinansierte, plasser tas i bruk. 

Nye prosjekter som mottar tilskudd skal gi netto tilvekst i minst 10 år fra innvilgelse av tilskuddet.

Hva menes med plass?

Med plass mener vi

 • plass i institusjon, herunder sykehjem   
 • omsorgsbolig til personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester som er tilrettelagt for at slike tjenester kan ytes  
 • døgnomsorgsplasser til personer med behov for øyeblikkelig hjelp  

Se forøvrig retningslinjer for investeringstilskudd fra Husbanken til sykehjemsplasser og omsorgsboliger (HB.8.B.18) pkt. 2:

"Heldøgns pleie- og omsorgstjenester defineres med utgangspunkt i Husbankens veileder HB 8.C.8. Med personer som har behov for heldøgns helse- og sosialtjenester menes her personer som trenger tjenester på ulike tider i løpet av hele døgnet. Omfanget av tjenestene vil kunne variere gjennom døgnet og over tid. Dette inkluderer personer med langvarig somatiske sykdommer, funksjonshemming, utviklingshemming, rusproblemer eller psykiske og sosiale problemer. Det er ikke noe krav at kommunen må ha en omsorgsbase i det enkelte prosjekt så lenge denne ligger i boligen(es) nærmiljø. Kommunen har ansvaret for hvordan tjenestene organiseres."

Hva menes med totalt antall heldøgns omsorgsplasser?

Totalt antall heldøgns omsorgsplasser i en kommune utgjør summen av antallet plasser som faller inn under definisjonen ovenfor.

Når er en plass avviklet?

En plass anses som avviklet når den selges/overdras til andre og/eller ikke brukes til de formål (til personer som har behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester) som er forutsatt.

Noen eksempler:

 • Ombygging og utbedring
  Et ombyggingsprosjekt der eksisterende sykehjemsplasser eller omsorgsboliger bygges om eller utbedres vil som hovedregel ikke gi netto tilvekst. Prosjektet vil derfor ikke bli prioritert i overgangsperioden og vil som hovedregel ikke bli finansiert etter 2021.
  Unntaket er om kommunen iverksetter andre tiltak som til tross for dette tiltaket gir en netto tilvekst. Et eksempel kan være ombygging av et tidligere kontorlokale til sykehjem eller omsorgsboliger. Dette vil gi netto tilvekst og dermed som hovedregel kvalifisere for tilskudd.
 • Rive og bygge
  Prosjekter som innebærer å rive et eksisterende sykehjem eller omsorgsboliger for så å oppføre nytt vil som hovedregel ikke representere netto tilvekst. Prosjektet vil derfor ikke defineres som prioritert i overgangsperioden og vil som hovedregel ikke finansieres etter 2021. Unntaket er om kommunen iverksetter andre tiltak som til tross for dette tiltaket gir en netto tilvekst.

 • Nybygg
  Nybygg vil normalt representere en netto tilvekst av omsorgsplasser (om ikke kommunen nedlegger andre eksisterende plasser) og vil som hovedregel finansieres etter 2021. 

Hva med tilskudd til velferdsteknologi, heving av teknisk stand, bygging av fellesarealer og dagaktivitetssenter?

Tilskuddet videreføres for disse formålene, selv om det ikke representerer netto tilvekst.

Investeringstilskuddet kan brukes til å legge til rette for velferdsteknologi, tiltak som hever den tekniske standarden i bygger (eksempelvis innstallering av sprinkelanlegg), etablering av fellesarealer og dagaktivitetssentre.

Hva forplikter kommunene seg til?

Kommunen vil fra og med 2017 ha to forpliktelser. Den første har kommunen allerede i dag, mens den andre er ny.

 • Tiltaket som har fått tilskudd skal benyttes i henhold til formålet i hele tilskuddets avskrivningsperiode, dvs. 30 år. Dette er regulert i retningslinjens punkt 6.7
 • Fra det tidspunktet kommunen får tilsagn til et prosjekt med netto tilvekst må kommunen sørge for at den i 10 år fremover opprettholder nettotilveksten. Kommunen vil være i en slik situasjon dersom det totale antall heldøgns omsorgsplasser reduseres. (I tillegg har kommunene, en plikt til å melde fra til Husbanken dersom vilkårene ikke oppfylles.)

Når brytes vilkåret for netto tilvekst?

Vilkår om netto tilvekst brytes når 

 • en bolig med pleie og omsorgsformål eller en plass i helse- og omsorgsinstitusjon, tidligere finansiert av Husbanken, avvikles
  Kommunen må da tilbakebetale tilskudd i tråd med føringene i retningslinjenes punkt 6.7). Dette representerer en videreføring av dagens praksis.
 • en bolig med pleie og omsorgsformål eller en plass i helse- og omsorgsinstitusjon som ikke er finansiert av Husbanken, avvikles.
  Kommunen må da tilbakebetale tilskudd tilsvarende samme antall plasser som er avviklet i det prosjektet som sist fikk investeringstilskudd. Representerer avviklede plasser et større antall plasser enn det som inngår i dette tilsagnet, gjøres tilsvarende med tilsagn gitt før dette.