Rentekompensasjon

Rentekompensasjon til kyrkjer og kyrkjeinventar

Inga investeringsramme for 2020. 

Klikk på linken nedanfor for søknadsskjema for utbetaling av tidligare tilsagn. 

Rentekompensasjon for kyrkjer- og kyrkjeinventar

Rentekompensasjon for skule og symjeanlegg 2009 - 2016

Ordninga er avslutta 31.12.2016.

Rentekompensasjon for skule og symjeeanlegg 2009-2016

Kompensasjonstilskot til omsorgsbustadar og sjukeheimar

Ordninga gjeld prosjekt, løpande med kompensasjonstilskot, 

Husbankens årlege løyvingar «skal dekke utgifter til renter og avdrag på lån til alle som fikk oppstartstilskudd for omsorgsbolig- og sykehjemsprosjekter under Handlingsplan for eldreomsorgen 1998–2003 og Opptrappingsplan for psykisk helse 1999–2004».  

Rentesatsar for kompensasjonsordningane:

Renta som blir lagt til grunn blir berekna i samsvar med Forskrift om lån fra Husbanken § 8-3

  

Forskrift om lån fra Husbanken 

Rentetabell 2020

01.01.20-01.03.20    1,51%

01.03.20-01.05.20    1,56%

01.05.20-01.07.20    1,53%

01.07.20-01.09.20    

01.09.20-01.11.20    

01.11.20-01.01.21