Tilskudd til etablering  

Tilskuddet skal bidra til etablering i egen bolig og til å sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet

Med vanskeligstilte på boligmarkedet menes blant annet bostedsløse, rusmiddelavhengige, flyktninger, personer med nedsatt funksjonsevne. Det legges vekt på at husstandens situasjon er av varig karakter.

Hva kan det gis tilskudd til
Kommunene kan gi tilskudd til 

  • etablering i egen bolig
  • refinansiering som er nødvendig for å beholde boligen
  • utbedring som er nødvendig for at boligen fortsatt skal være beboelig og egnet for beboer over tid

Hvor mye tilskudd
Tildeling fra kommunene gjøres etter en økonomisk behovsprøving. Størrelsen på tilskuddet gis ut fra en helhetsvurdering av behov og muligheter for støtte fra andre offentlige støtteordninger.

Ikke alle kommuner tildeles tilskudd til etablering. De kommuner som har dokumentert de største boligsosiale utfordringene blir prioritert.

Søknad
Det er kommunene som tildeler tilskudd til enkeltpersoner. Du sender inn søknaden elektronisk til din kommune via siden "Søk startlån og tilskudd".

For ytterligere informasjon viser vi til Husbankens retningslinjer HB 8.B.29.

Du kan også ta kontakt med din kommune.