Veileder for kommuner: Tilskudd til utredning og prosjektering

Tilskudd til utredning og prosjektering behandles av Husbanken i dag. Fra 2020 blir dette en ny oppgave for kommunene.

Tilskudd til utredning og prosjektering bidrar til å:

 • finne gode og varige løsninger tilpasset den enkeltes behov ved nedsatt funksjonsevne
 • finne gode løsninger til nøkterne kostnader
 • øke tilgjengeligheten i boligmassen

Husbanken har utarbeide rutinebeskrivelse for behandling av søknader når tilskuddene overføres til kommunene fra 2020.

Last ned Veileder: Tilskudd til utredning og prosjektering (pdf) - for saksbehandler i kommunen.

Tilskudd kan gis til husstander der enkeltpersoner har behov for tilpasset bolig. Tilskuddet kan også gis til eldre som trenger å tilpasse boligen for å kunne bli boende hjemme ved et fremtidig behov for tilpasset bolig.

Tilskudd til utredning kan benyttes til å kartlegge følgende forhold:

 • Muligheter og begrensninger i eksisterende bolig
 • Uteområder og atkomst
 • Tilgjengelighet inne
 • Arealbehov
 • Innredning og brukbarhet
 • Om bruker har økonomi til å finansiere tilpasningen selv, eller om det er behov for lån og/eller tilskudd fra kommunen

Tilskudd til prosjektering kan gis til dekning av kostnader til faglig bistand til prosjektering, det vil si honorar til arkitekt eller annen fagkyndig.

Tilskudd til utredning og prosjektering skal utføres av fagkyndig.

Det er opp til kommunen å vurdere om tilskudd skal gis og hvor stor tilskuddsutmålingen skal være.

 • Tilskuddene kan være økonomisk behovsprøvd.
 • Tilskudd til utredning og eventuelt prosjektering bør ses i sammenheng med tilskudd til tilpasning

Det er svært viktig at kommunene bruker handlingsrommet som finnes i de økonomiske virkemidlene slik at sakene kan løses på best mulig måte. Å søke tilskudd og lån, samt å gjennomføre en tilpasning, kan for mange være så krevende at de trenger hjelp fra kommunen, annen fagperson eller pårørende. Det er avgjørende at bruker får god og riktig informasjon på et tidlig tidspunkt.

Kommunene bør gjennom sin kontakt med søker/bruker og sin kompetanse på boligtilpasning spille en aktiv rolle i å avdekke behov, gi råd om mulige løsninger og eventuelt bistå med finansiering til personer som trenger bistand i forbindelse med behov for tilrettelagt bolig.

Kommunen kan bruke stor grad av skjønn i saksbehandlingen og når det fattes vedtak i søknadene. Kommunen kan ikke forskjellsbehandle søkere, avgjørelsen er omfattet av forvaltningslovens saksbehandlingsregler om enkeltvedtak og klageadgang.

En forutgående undersøkelse og prosjektering av en mulig løsning i en bolig vil øke kvaliteten på den fysiske tilpasningen og dermed også gi økt effekt av tilskudd til tilpasning.

Søknad og saksgang

Husbanken har laget et enkelt søknadsskjema for tilskuddene. I de tilfellene kommunen også skal innvilge tilskudd til tilpasning til å gjennomføre selve tiltaket kan kommunen «bake inn» kostnadene til utredning og/eller prosjektering i selve tilpasningstilskuddet. Tilskudd til tilpasning behandles i saksbehandler verktøyet Startskudd.

Last ned: Søknadskjema for tilskudd til utredning og prosjektering

Tilsagn er bekreftelse på at tilskudd er innvilget og skal innehold tilskuddsbeløp, hvor lenge tilsagnet er gyldig og forutsetninger for å få tilskuddet utbetalt. 

Avslag sendes der søknad ikke imøtekommes. Avslag er enkeltvedtak som skal begrunnes og kan påklages, jfr. Forvaltningsloven § 28.

Eksempel på tilsagnsbrev og avslag: 

Kommunens vedtak skal være skriftlig og må inneholde opplysninger om klageadgang på kommunale vedtak. Det kan klages på tildeling, utmåling, avvisning og avslag etter forvaltningslovens regler. Klagen skal sendes kommunen.

Nyttig informasjon