Nytt om investeringstilskuddet gjeldende fra 21. juni 2019

Økninger i rammen til investeringstilskuddet og nytt tilskudd til lokalkjøkken ble vedtatt i revidert nasjonalbudsjett i Stortinget fredag 21. juni 2019.

Nytt tilskudd til lokalkjøkken i sykehjem og omsorgsboliger

Opprettelsen av et tilskudd til lokalt produksjonskjøkken er en del av kvalitetsreformen for eldre – Leve hele livet (2019–2023). Målet er å styrke måltidsopplevelser og det ernæringsmessige tilbudet ved sykehjem og heldøgns omsorgsboliger. Kommunen kan søke om tilskuddet fra og med 1. oktober.

Tilsagnsrammen for 2019 er 12,5 mill. kr. og skal gå til etablering eller gjenetablering av lokale kjøkkenløsninger med produksjonskjøkken i eksisterende sykehjem og omsorgsboliger. Tilskuddet utmåles etter antall brukere av kjøkkenet med heldøgns tjenestetilbud og gis som en del av investeringstilskuddet under post 63 rehabilitering. 

For å skape nærhet mellom matlagingen og beboerne er det ønskelig at kjøkkenløsningen utformes slik at produksjonen av mat foregår i en løsning med minst en åpen vegg ut mot fellesareal/spiseplass.

Husbanken jobber med å klargjøre søknads- og saksbehandlingsløsningen. Generelle spørsmål kan rettes til post@husbanken.no. Ta kontakt med Husbankens saksbehandlere i din region for spørsmål og veiledning i den enkelte sak.

Investeringstilskudd til ytterligere 900 omsorgsplasser

I revidert nasjonalbudsjett øker regjeringen tilsagnsrammen med 1,57 mrd. kr., likt fordelt mellom post 63 rehabilitering og 69 netto tilvekst. Samlet tilsagnsramme for investeringstilskudd i 2019 blir nå 4,18 mrd. kr., som tilsvarer om lag 2 400 heldøgns omsorgsplasser. Husbanken oppfordrer kommunene til å benytte seg av denne muligheten ved å jobbe frem prosjekter og søke om investeringstilskudd i år.