Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem

Investeringstilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester.

Kommunene kan også søke om penger til etablering eller gjenetablering av lokalt produksjonskjøkken i eksisterende sykehjem og omsorgsboliger.

 

Hvem kan søke investeringstilskudd

personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester uavhengig av alder og diagnose, herunder

 • eldre
 • personer med langvarige somatiske sykdommer
 • personer med utviklingshemming og andre med nedsatt funksjonsevne
 • personer med psykiske lidelser
 • personer med rusproblemer
 • personer som har behov for øyeblikkelig hjelp

Hva kan tilskuddet brukes til? 

Tilskuddet kan brukes til

 • å øke kapasitet av sykehjem og omsorgsboliger både til korttidsplasser og langtidsopphold
 • fellesarealer som er nødvendig for å oppnå heldøgns tjeneste i eksisterende omsorgsboliger
 • installering og prosjektering av heis, sprinkelanlegg, samt ulike tiltak knyttet til velferdsteknologi i eksisterende bygningsmasse
 • døgnomsorgsplasser til personer med behov for øyeblikkelig hjelp
 • ombygning og utbedring av gamle og uegnede bygninger (jf nye bestemmelser om netto tilvekst, se veileder)

Kriterier som må oppfylles:

Prinsippene om normalisering og integrering skal bli tatt hensyn til ved lokalisering og planlegging. Boenhetene

 • skal ikke ha institusjonsliknende preg
 • bør bli plassert i ordinære og gode bomiljøer
 • bør ikke være for mange
 • for de ulike brukergrupper må ikke bli samlokalisert på en uheldig måte

Mer informasjon i Husbankens dialogverktøy for planlegging av samlokaliserte boliger og fellesskapsboliger.

Omsorgsplasser som får innvilget investeringstilskudd må være universelt utformet og tilrettelagt for mennesker med demens og kognitiv svikt. Slik utforming og tilrettelegging skal skje i tråd med Demensplan 2015 og med formålet for ansvarsreformen for mennesker med utviklingshemming.

Tilskuddsandel

Gjennomsnittet av den statlige tilskuddsandel per boenhet er 50 prosent av maksimalt godkjente anleggskostnader. Dette fordeles med 45 prosent per omsorgsbolig og 55 prosent per sykehjemsplass.

Det kan også gis inntil 55 prosent utmåling av tilskudd der det etableres egne lokaler for dagaktivitetstilbud i tilknytning til allerede eksisterende omsorgsboliger. Det er en forutsetning at dagaktivitetstilbudet omfatter beboerne i omsorgsboligene, men tilbudet kan også benyttes av andre som har et slikt behov. Veiledende størrelse på lokaler til dagaktivitetstilbud er 10 kvm per bruker.

Anleggskostnader og tilskuddssatser 2019

I pressområder:

 • Anleggskostnaden per boenhet i omsorgsbolig og sykehjem er 3 793 000 kroner i pressområder for å avhjelpe kommuner med særskilt høyt kostnadsnivå.
 • Maksimale tilskuddssatser til en omsorgsbolig i pressområder er 1 707 000 kroner og for en sykehjemsplass 2 086 000 kroner.

Landet for øvrig:

 • Anleggskostnadene per boenhet i omsorgsboliger og sykehjem, er 3 316 500 kroner i landet for øvrig.
 • De maksimale tilskuddssatsene er 1 492 000 kroner for en omsorgsbolig og
  1 824 000 kroner for en sykehjemsplass.

Kommuner som er definert som pressområder:

Frogn, Nesodden, Oppegård, Bærum, Asker, Lørenskog, Kristiansand,
Sandnes, Stavanger, Sola, Bergen, Trondheim, Skedsmo, Oslo og Tromsø. 

Velferdsteknologi

Omsorgsboliger og sykehjem som finansieres med investeringstilskudd må være tilrettelagt for tilkobling av elektroniske hjelpemidler, kommunikasjons- og varslingssystem og annen velferdsteknologi.