Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem

Investeringstilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger for personer som har behov for helse- og omsorgstjenester hele døgnet.

Kommunene kan også søke om tilskudd til å etablere eller gjenetablere lokalt produksjonskjøkken i eksisterende sykehjem og omsorgsboliger.

Husbanken oppfordrer kommunene til å kontakte oss så tidlig som mulig i planleggingsprosessen. Tidlig dialog er sentralt for at vi i fellesskap kan påvirke og forbedre prosjektenes utforming og lokalisering.

Start søknadsprosessen ved å sende inn en forespørsel via Ekstranettet.

Logg inn Ekstranettet

 1. Kommunene sender en forespørsel via Ekstranettet. 
 2. Ved behov vil Husbanken invitere kommunen og Fylkesmannen til et oppstartsmøte før kommunen kan sende inn søknad til Husbanken. 
 3. Når Husbanken og kommunen er blitt enige om prosjektet, kan kommunen sende selve søknaden via Ekstranettet.

Logg inn Ekstranettet

For mer informasjon viser vi til:

De som kan få plass på sykehjem eller omsorgsbolig, må ha vedtak fra kommunen/bydelen om at de har behov for helse- og omsorgstjenester. 

Dette omfatter mennesker med:
• demens
• utviklingshemmeting
• annen funksjonshemming
• psykiske problemer
• rus/sosiale problemer
• eldre

 • å øke kapasiteten av og fornye sykehjemsplasser og omsorgsboliger både til korttidsplasser og langtidsopphold
 • fellesarealer, felles teknisk anlegg og velferdsteknologi for å oppnå heldøgnstjeneste i eksisterende omsorgsboliger og sykehjem 
 • å etablere eller reetablere lokalt produksjonskjøkken i eksisterende sykehjem eller omsorgsboliger
 • lokaler for dagaktivitetstilbud
 • heldøgns omsorgsplasser til personer med behov for øyeblikkelig hjelp 

Les mer i Husbankens retningslinje og Husbankens veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

 

Prinsippene om normalisering og integrering skal bli tatt hensyn til ved lokalisering og planlegging. Det handler om at boenhetene:

I de tilfellene hvor kommunen skal stå som eier, gis det tilskudd til:
 • 45 % av godkjente anleggskostnader til omsorgsboliger med fellesareal
 • 55 % av godkjente anleggskostnader for plass i institusjon med fellesareal, blant annet i ordinære eller palliative enheter på sykehjem, og døgnomsorgsplasser for øyeblikkelig hjelp
 • inntil 55 % av godkjente anleggskostnader til fellesareal, felles teknisk anlegg og velferdsteknologi i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger og sykehjem for å oppnå heldøgnstjeneste
 • inntil 55 % av godkjente anleggskostnader til lokaler for dagaktivitetstilbud

Det er en forutsetning at dagaktivitetstilbudet er tilknyttet omsorgsboligene og omfatter beboerne i omsorgsboligene. Tilbudet kan også benyttes av andre som har et slikt behov. Veiledende størrelse på lokaler til dagaktivitetstilbud er 10 kvm per bruker. Mer informasjon i veilederen

Tilskuddssatser per plass i 2020 (i 1000-kroner) Pressområde kommuner Andre kommuner
Maksimal godkjent anleggskostnad per enhet 3 915 3 423
Plass i sykehjem, 55 pst. av maksimal godkjent anleggskostnad 2 153 1 882
Plass i omsorgsbolig, 45 pst. av maksimal godkjent anleggskostnad 1 762 1 540
Maksimal godkjent anleggskostnad per enhet for plasser uten tilfredsstillende lokalt produksjonskjøkken 3 720 3 252
Plass i sykehjem, 55 pst. av maksimal godkjent anleggskostnad for plasser uten tilfredsstillende lokalt produksjonskjøkken 2 046 1 789
Plass i omsorgsbolig, 45 pst. av maksimal godkjent anleggskostnad for plasser uten tilfredsstillende lokalt produksjonskjøkken 1 674 1 464
Tilskuddssatser per heldøgnsbeboer/-bruker Pressområde kommuner Andre kommuner
Maksimal godkjent anleggskostnad 196 000 171 000
Maksimalt tilskudd per bruker i målgruppen, 40 pst. av maksimal godkjent anleggskostnad 78 000 68 000