Veileder - boligsosialt kompetansetilskudd - del 2

6. Utbetaling

Tilskuddsmottaker skal fylle ut søknadsskjema HB 8.S.17 ved anmodning om utbetaling av tilskuddet samt redegjøre for at tiltaket er gjennomført i henhold til tilsagnsbrevet. Tilskuddet vil først bli utbetalt etter at Husbanken har godkjent at tiltaket er utført i henhold til vilkår gitt i tilsagnsbrevet. 

I tilsagnsbrevet gis fristen for å anmode om utbetaling av tilskuddet.

Tilskuddet kan delutbetales. Vilkår for delutbetaling av tilskuddet kan være beskrevet i selve tilsagnet eller avklares etter nærmere avtale med Husbanken.

Søknaden med eventuell dokumentasjon skal sendes til:

  • Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø, eller 
  • post@husbanken.no

Fristen for å søke sluttutbetaling av tilskuddet står i tilsagnsbrevet. For å få tilskuddet utbetalt må regnskap over bruken av midlene være mottatt og godkjent av Husbanken. Gjelder utbetalingen tilskudd over 500 000 kroner, må regnskapet i tillegg være revisorattestert for at vi skal kunne utbetale beløpet.

Dokumentasjon som viser hva som er gjort, og resultatene av arbeidet, skal følge med søknaden om sluttutbetaling. 

7. Bortfall og tilbakebetaling av tilskudd

Tilskuddet faller bort hvis prosjektet ikke er avsluttet innenfor fristen eller søknad om utbetaling ikke kommer til rett tid.

I tilsagnene gis nærmere bestemmelser om bortfall og tilbakebetaling av kompetansetilskuddet ved brudd på vilkår for tildelingen og ved feilaktige eller ufullstendige opplysninger i søknaden. Det gis
også nærmere bestemmelser i tilsagnene om at tilskudd kan bli holdt tilbake ved mistanke om brudd på norsk lov, og at tilskudd kan bortfalle når det er fastslått at det foreligger brudd på norsk lov.

Retten til tilskuddet bortfaller helt eller delvis hvis tiltaket ikke er gjennomført i henhold til de vilkårene som er beskrevet i tilsagnsbrevet.

Tilskuddet bortfaller i sin helhet uten forutgående varsel dersom anmodning om sluttutbetaling ikke er framsatt innen fristen som er oppgitt i tilsagnsbrevet.  Det kan i særlige tilfeller søkes skriftlig om utsettelse av fristen. Søknaden må begrunnes og sendes i god tid før fristen. Det gis normalt ikke fristforlengelse utover det året tilsagnet er gitt pluss inntil 2 år. 

Husbanken kan kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt hvis vilkårene i tilsagnet ikke er oppfylt og det allerede er foretatt delutbetalinger.

8. Offentliggjøring av resultatene

Tilskuddsmottaker og Husbanken har et delt formidlingsansvar av resultatene.

Dersom prosjektene ikke inneholder personopplysninger, er det en betingelse at de er offentlige og kan presenteres og videreformidles til alle. Hvis rapportene inneholder
personopplysninger, er det en betingelse at de øvrige delene er offentlige og kan presenteres og videreformidles til alle.

Rapportene publiseres på Husbankens nettsider. Nærmere vilkårene om offentliggjøring tas eventuelt inn i tilsagnene.

Kunnskapsutvikling skal formidles og deles. Dette innebærer at det skal utarbeides dokumentasjon på resultater, prosess og metode. Denne kunnskapen skal formidles via internett og på ulike læringsarenaer. Nærmere avklaring vil skje i dialog med Husbanken, og vil eventuelt være konkretisert i tilsagnsbrevet.

9. Klageadgang

Husbankens vedtak om tildeling, utmåling, avvisning og avslag på tilskudd kan påklages. Klage må være skriftlig og sendes det kontoret som har truffet vedtaket. Klagen må begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over og hvilke endringer som ønskes. Klagefristen er tre uker fra underretning om vedtaket er kommet fram. Hvis klagen ikke gis medhold, sendes den til en uavhengig klagenemnd som er oppnevnt for husbanksaker.

Av praktiske årsaker skal eventuell klage sendes til:

  • Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø, eller
  • post@husbanken.no

10.Saksgang

Søkere må benytte søknadsskjema HB 8.S.16. Eventuelle vedlegg sendes sammen med søknaden. Eksempel på dette kan være plan for tiltaket.

Alle søknader om tilskudd sendes til:

  • Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø, eller
  • post@husbanken.no

Husbanken øst administrerer tilskuddsordningen.

Realisme i forhold til gjennomføring og gevinst/merverdi, gjerne gjennom en god plan vil bli tillagt vekt i saksbehandlingen.

Svar på søknaden, enten i form av et tilsagn eller et avslag, kommer i form av et brev.
Eventuelt avslag på søknad vil bli begrunnet.

 

                                                                                    GÅ TIL INNHOLDSLISTE »