Veileder - boligsosialt kompetansetilskudd - del 1

1.Formål

Tilskudd skal bidra til å heve kompetansen innenfor boligsosialt arbeid og boligsosial politikk, og til å utvikle og formidle kunnskap om boligmarkedet og offentlig boligpolitikk. Tilskudd skal bidra til at vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg og beholde en egnet bolig.

Kompetansetilskuddet skal bidra til utvikling av ny kunnskap, erfaringsoverføring og formidling innenfor det boligsosiale fagområdet.

Med boligsosialt arbeid menes tiltak, virkemidler og tjenester som må til for at vanskeligstilte personer og husstander, som har behov for bistand, kan bosette seg i en bolig og bli boende. Boligsosialt arbeid kan være rettet mot spesifikke målgrupper og mot geografisk avgrensede områder med særlige levekårsutfordringer. Målet er å forebygge og utjevne sosial ulikhet i levekår og helse, og bidra til å bedre miljø og lokale boforhold.

En rekke sentrale faktorer er av betydning i en boligsosial politikk. Dette  kan være grad av overordnet strategi og mål for det boligsosiale arbeidet, samordning og organisering, forankring, boligsosial kompetanse og økonomiske ressurser. 

2.Tildelingskriterier

Hva kan det gis tilskudd til

  • a) videreutvikling av boligsosial kunnskap og praksis, blant annet gjennom utredninger, forsøksprosjekter og informasjonstiltak
  • b) kunnskapsutvikling og -formidling om boligmarkedet og offentlig boligpolitikk
  • c) støtte til drift av leietakerorganisasjoner

I tillegg til vilkårene for tildeling i punktene a - c ovenfor, gjelder følgende begrensninger for tilskuddstildelingen:

Tilskudd gis ikke til

  • tiltak som sannsynligvis kan bli gjennomført uten tilskudd
  • tiltak som i sin helhet kan forventes å få finansiering fra annet hold
  • gjennomførte tiltak, og normalt ikke til tiltak som er igangsatt

Hvem kan få tilskudd

Husbanken kan gi tilskudd til frivillige aktører, organisasjoner, stiftelser, sosiale entreprenører og andre aktører.

Husbanken kan gi driftsstøtte til leietakerorganisasjoner med relativt mange medlemmer.

Tilsagn/vedtak om tilskudd forutsetter at det er tilgjengelige budsjettmidler.

Det skal rapporteres på hvert tiltak.

Tilskuddet retter seg i hovedsak mot aktører som bidrar til økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddsmottaker må samarbeide med Husbanken og/eller en av kommunene i Husbankens kommuneprogram, fortrinnsvis en av de største kommunene. Arbeidet som utvikles må understøtte målene i Husbankens kommuneprogram.  

3.Tilskuddsutmåling

Tilskuddsutmålingen fastsettes av Husbanken etter en helhetsvurdering basert blant annet på tiltakets kostnader og mulighetene for annen finansiering.

Husbanken kan kreve at det inngår egeninnsats/egenkapital, og at søker deltar med tilskudd, personellressurser, lokaler o.l.

4.Prioriteringer

Tilskuddsmidlene skal fordeles ut fra prioriteringer gitt av departementet. Husbanken prioriterer tiltak som innebærer stor grad av erfaringsoverføring

Ved driftsstøtte til leietakerorganisasjoner prioriterer Husbanken søknader fra organisasjoner med mange medlemmer.

Årlige prioriteringer gis av Kommunal- og regionaldepartementet gjennom Prp. nr. 1 S og i eget tildelingsbrev til Husbanken.

Husbankens årlige styringsdokument gir føringer for regionkontorenes satsinger og aktiviteter i inneværende år.

5. Innhenting og kontroll av opplysninger

I tilsagnene oppstilles de nærmere vilkårene for at kompetansetilskuddet tildeles og utbetales, se blant annet Reglement for økonomistyring i staten. Dette gjelder blant annet Husbankens innsynsrett, vilkår om rapportering, føring av separat regnskap og skatteattester. Husbanken skal kunne hente inn og kontrollere opplysninger som brukes i forbindelse med tildeling og rapportering.

Kopi av tilsagnsbrevet med underskrevet aksept av vilkårene skal sendes Husbanken innen tre uker etter at tilsagnet er mottatt. I motsatt fall er ikke tilsagnet bindende.

Det aksepterte tilsagnsbrevet sendes til:

  • Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø, eller
  • post@husbanken.no

                                                                            GÅ TIL NESTE SIDE »

                                                                        GÅ TIL INNHOLDSLISTE »