Boligsosialt kompetansetilskudd foreslås innlemmet i rammetilskuddet

Regjeringen vil fremme forslag i statsbudsjettet for 2017 om å innlemme Husbankens boligsosiale kompetansetilskudd i rammetilskuddet til kommunene.

Dette framgår av kommuneproposisjonen for 2017, som regjeringen la fram 11. mai. Boligsosialt kompetansetilskudd, som i dag forvaltes av Husbanken, skal bidra til å heve kompetansen innenfor boligsosialt arbeid og boligsosial politikk. Det er først og fremst kommuner som har fått midler fra posten, men det er også tildelt midler til frivillige organisasjoner.

Informasjon om boligsosialt kompetansetilskudd

Formålet med endringen er i følge omtalen i kommuneproposisjonen å redusere statlig detaljstyring. Innlemmingen av det boligsosiale kompetansetilskuddet i rammetilskuddet vil «ytterligere styrke kommunenes rolle og virkemidler i det boligsosiale arbeidet og frigjøre administrative ressurser,» skriver regjeringen i proposisjonen.

Kommuneproposisjonen 2017

Trinnvis gjennomføring

Innlemmingen av det boligsosiale kompetansetilskuddet i rammetilskuddet til kommunene planlegges gjennomført trinnvis. I 2017 vil regjeringen foreslå å innlemme de midlene knyttet til det boligsosiale kompetansetilskuddet som ikke er bundet opp i tilsagn. Det tas sikte på å innlemme ytterligere midler i 2018 og 2019 etter hvert som gitte tilsagn løper ut.

Regjeringen vil vurdere om en andel av midlene som i dag går til frivillige organisasjoner, skal videreføres i tilskuddsordningen.