Tilskudd til boligsosiale tiltak

Er du opptatt av kunnskapsutvikling, nytenkning og innovasjon på det boligsosiale området? Hvis du også er en frivillig, privat eller offentlig aktør, da kan du søke om tilskudd til boligsosiale tiltak. Tilskuddet skal bidra til å forebygge at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet, og til at vanskeligstilte kan skaffe seg og beholde en egnet bolig.

Prosjekter som handler om metoder, konsepter og løsninger som kan tas i bruk av flere blir prioritert av Husbanken.

Tilskuddet utbetales samme kalenderår det innvilges.

 

Søknadsfristen er 6. januar 2020.

Hvem kan søke

  • Frivillige, private og offentlige aktører som forsknings- og utdanningsinstitusjoner, som søker å gjennomføre tiltak i tråd med formålet for tilskuddet. Kommuner kan ikke være tilskuddsmottaker. 
  • Leietakerorganisasjoner som søker om støtte til drift. 

Ved søknader om driftsstøtte til leietakerorganisasjoner prioriterer Husbanken søknader fra organisasjoner med mange medlemmer.
Ved søknader fra offentlige aktører er det kun søknader fra offentlige utdannings- og forskningsinstitusjoner som er målgruppe for tilskuddet.

Søknad

Søker skal bruke dette søknadsskjemaet

Søknad skal sendes elektronisk til post@husbanken.no, eventuelt per post til Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø.

Størrelse på tilskudd

Husbanken fastsetter størrelsen på tilskuddet etter en helhetsvurdering basert på kostnader og mulighetene for annen finansiering. Vi kan kreve at søkerne bidrar med egeninnsats, egenkapital, personellressurser, lokaler og lignende.

Kontakt Husbanken på telefon 22 96 16 00 eller per e-post til post@husbanken.no om du har spørsmål om tilskuddet.