Tilskudd til boligsosiale tiltak

Tilskuddet skal stimulere til kunnskapsutvikling, nytenkning og innovasjon om boligsosialt arbeid og boligsosial politikk. Tilskuddet skal bidra til å forebygge at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet, og bidra til at vanskeligstilte kan skaffe seg og beholde en egnet bolig.

  • Tilskuddet skal utbetales samme kalenderår det innvilges

Hvem kan søke?

  • Frivillige, private og offentlige aktører som forsknings- og utdanningsinstitusjoner, som søker å gjennomføre tiltak i tråd med formålet for tilskuddet. Kommuner kan ikke være tilskuddsmottaker. 

  •  Støtte til drift av leietakerorganisasjoner.

Søknad

Søker skal bruke følgende søknadsskjema HB 8.S.16 

Søknad skal sendes elektronisk til: post@husbanken.no, eller til: Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

Tilskuddsutmåling

Husbanken fastsetter størrelsen på tilskuddet etter en helhetsvurdering basert på kostnader og mulighetene for annen finansiering. Vi kan kreve at søkerne bidrar med egeninnsats, egenkapital, personellressurser, lokaler og lignende.
 

 

Kontakt Husbanken: 22 96 16 00