Personvern for søker av startlån og tilskudd

Kommunen må ha en rekke opplysninger om personen som søker om startlån og tilskudd for å kunne behandle søknaden og følge opp sakene. Her vil du finne informasjon om hvilke opplysninger dette gjelder, hvem som er ansvarlig for at regelverket følges, og hvilke rettigheter du har. Du kan også lese om hvordan opplysninger brukes i forbindelse med statistikk, analyser og forskning.

Taushetsplikt

Alle som behandler søknader, eller får tilgang til opplysninger om deg i andre sammenhenger har taushetsplikt.

Opplysninger knyttet til søknad, saksbehandling og oppfølgning

Elektronisk søknad

Opplysninger du må registrere selv i søknaden

 • Bakgrunn (hvem som bor i boligen, bosituasjon og hva det søkes om)
 • Helsemessige og sosiale forhold
 • Utdannelse
 • Budsjett (arbeidsinntekt og offentlige ytelser, formue, sparing, gjeldsutgifter, forbruk og andre utgifter)
 • Vedlegg (arbeidsinntekt, selvangivelser og annen nødvendig dokumentasjon)
  Kommunen kan kontrollere at de opplysninger du har gitt er riktige.

Opplysninger som innhentes automatisk

 •  Folkeregisteret (navn, adresse og barn)
 • Kontaktregisteret (kontaktopplysninger)
 • Altinn (formue, gjeld og to siste års selvangivelser)
 • Aa-registeret (aktive arbeidsforhold)
 • Husbanken (bostøtte)
 • Kartverket (boligopplysninger)

Papirsøknad

Du skaffer selv alle nødvendige opplysninger, enten ved at du gir kommunen nødvendig informasjon og/eller legger frem dokumentasjon. 

Behandlingsgrunnlag

Personopplysningsloven gir Husbanken og kommunen rett til å behandle opplysninger som er nødvendig for å behandle søknader om startlån og tilskudd.. Noen opplysninger, som for eksempel om din helsemessige situasjon er ikke forankret i lovbestemmelsene. Derfor må kommunen få samtykke fra deg.

Les mer om aktuelle lovbestemmelser.

De lovbestemmelser som i dag er aktuelle for behandling av søknader om startlån og tilskudd:

 • Personopplysningsloven § 8 f) som gir lov til å behandle opplysninger som er nødvendige
 • Finansavtaleloven har mange bestemmelser som krever skriftlighet og dokumentasjon i en lånesak. Også forvaltningsloven stiller mange krav til hvordan det offentlige skal behandle en sak.
 • Arkivloven og tilhørende forskrift krever at stat og kommune arkiverer sine saksdokumenter samt inn- og utgående dokumenter.
 • Husbankloven § 1 bestemmer at Husbanken skal forvalte «låne- og tilskotsordningar» og gir departementet mulighet til å gi forskrifter om «verksemda og verkemidla til Husbanken». I medhold av denne bestemmelsen er det bl.a. gitt forskrift om startlån og de to tilskuddsordningene.
 • -Forskrift om startlån bestemmer i § 9 at «Kommunene skal innhente og kontrollere opplysninger som er nødvendige for å behandle søknader om startlån og ved utbetaling av startlån».
 • -Forskrift om tilskudd til etablering og tilpasning bestemmer i § 4 at «Husbanken skal kunne hente inn og kontrollere opplysninger som brukes i forbindelse med tildeling og etterfølgende rapportering».

Hvem er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger?

Når du søker elektronisk gjør du dette via Husbankens nettsider. Husbanken er ansvarlig for opplysningene knyttet til den elektroniske søknaden frem til søknaden er sendt kommunen. Når søknaden er sendt kommunen vil den bli slettet hos Husbanken. Kommunen vil oppbevare søknaden og andre dokumenter i saken så lenge regelverket for arkiv krever det.

Hvis du søker startlån på papir er kommunen ansvarlig for alt som skjer med din søknad.

Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn i de opplysninger kommunen har om deg. Dersom du mener opplysninger er gale, kan du kreve at de endres.

Hvem flere enn kommunen får opplysninger om deg?

Kommunen utleverer opplysninger til skatteetaten for bruk i selvangivelsen. Husbanken vil også motta noen opplysninger.

Kommunene er pålagt å rapportere til Husbanken om bruken av startlån- og tilskuddsmidler. Det er bare noen få ansatte i Husbanken som har tilgang til disse opplysningene. Opplysningene legger grunnlag for statistikker og analyser. Det er ikke mulig å finne tilbake til opplysninger om enkeltpersoner i analysene eller statistikkene. Se hvilke opplysninger kommunen rapporterer inn til Husbanken her.

I forbindelse med forskningsprosjekter kan opplysningene blir utlevert og koblet opp mot opplysninger i andre offentlige registre. Husbanken har lov til å behandle opplysninger om deg i statistikk og forskning fordi det er nødvendig jf. personopplysningsloven § 8 og § 9 h).

Du har etter personopplysningsloven § 18  ikke rett til innsyn i de opplysninger Husbanken har lagret om deg til bruk i statistikk og forskning.

Her finner du mer informasjon om Husbankens behandling av personopplysninger generelt.