Rapporter

 1. Analyse av Husbankens portefølje for grunnlån og tilskudd til etablering av utleieboliger

  Rapporten er en gjennomgang av et utvalg saker (58) som fikk grunnlån og tilskudd hovedsakelig fra perioden 2015 – 2018, men også saker tilbake til 2010. Dette gjelder søknader fra selskap med formål å etablere utleieboliger til vanskeligstilte i boligmarkedet. Det er gjennomført en kvalitativ analysen for å identifisere indikatorer for misligheter/lånebedrageri i den aktuelle låneporteføljen.

  • Advokatfirmaet Erling Grimstad
  • Oslo 2020
  • 2020
 2. Eierskapspotensialet blant lavinntektshusstander

  Prosjektet undersøker «eierpotensialet» blant vanskeligstilte leietagere - her forstått som husstander som ikke har ressurser (disponible inntekter) nok til å leie en adekvat bolig (tilpasset husstanden) i det lokale leiemarkedet. Hva er den nevnte gruppens muligheter for å bli og forbli eiere? Rammevilkårene som er med på å bestemme et slikt potensiale er i stadig endring, og en viktig endring er ny forskrift for tildeling av startlån som kom i 2014. Her legges det til grunn at «vanskeligstilte» skal prioriteres. For å belyse tematikken benytter NIBR seg av data (2014-2017) fra Husbankens bostøtteregister og Statistisk sentralbyrås (SSB) boforholdsregister, med detaljerte opplysninger om den enkelte husstand, samt transaksjonsdata for boligkjøp fra Ambita AS, for å undersøke eierskapspotensialet blant vanskeligstilte leietagende husstander.

  • Lars Chr. Monkerud
  • Oslo
  • 2020
 3. Evaluering av tilskudd til utredning og prosjektering

  Evalueringen har sett nærmere på seks kommuners arbeid med tilskudd til utredning og prosjektering. Forvaltningen av tilskudd til utredning og prosjektering vil fra 2020 bli flyttet fra Husbanken til kommunene. Funnene i evalueringen vil gi både Husbanken og kommunene kunnskap om, og eksempler på, god forvaltning av tilskuddet på kommunenivå. Dette vil danne et kunnskapsgrunnlag for framtidig forvaltning av tilskuddet.

  • Oxford Research
  • Kristiansand 2019
  • 2019
 4. Evaluering av investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem

  Menon har i rapporten evaluert i hvilken grad ordningen stimulerer kommunene til å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- omsorgstjenester. Analysen er basert på en kombinasjon av kvalitative og kvantitative undersøkelser.

  • Menon Economics
  • Oslo 2019
  • 2019
 5. Grunnlag for effektmåling av Startskudd

  Startskudd er en digitalt saksbehandlingsløsning for Startlån og tilskudd. Startskudd vil fra januar 2020 bli obligatorisk for alle kommuner. I denne rapporten presenterer Agenda Kaupang AS en nullpunktmåling, forslag til indikatorer for den framtidige effektmålinger og en foreløpig effektmåling av Startskudd-løsningen så langt.

  • Agenda Kaupang
  • Agenda Kaupang AS
  • Stabæk
  • 2019