Gode eksempler på boligtiltak i distriktene

Gode eksempler på utprøvde boligstrategier i distriktene løftes frem i et erfaringshefte og en sluttrapport fra Distriktssenteret. Dermed kan andre kommuner med små og usikre boligmarkeder også dra nytte av erfaringene.

Den treårige satsinga på Boligetablering i distriktene i 2012-2014 har bidratt til ei boligpolitisk oppvåkning, hvor bolig har fått en sentral og nødvendig plass i den lokale og regionale samfunnsutviklinga.

Få og feil boliger

Mange distriktskommuner opplever å ha for få eller feil type boliger til sine innbyggere. Det er kanskje bare store og gamle eneboliger til slags i markedet, ingen leiligheter til leie. Mange steder står boliger tomme mesteparten av året fordi de eies av fraflytta arvinger. 

Kommunene risikerer at vekst og næringsutvikling stopper opp fordi potensielle tilflyttere og stedets egen ungdom ikke finner seg noe egnet sted å bo. Frykt for tap gjør at få vil investere i boligbygging i slike usikre boligmarkeder.

Virksomme tiltak

Men satsinga på distriktsboliger har ført til økt fokus på hvilke tiltak som virker, og mange kommuner opplever nå økt bevegelse i sine boligmarkeder. Nå som satsinga snart er over er det tid for å høste fra erfaringene til de som har fått det til.

Rambøll har på oppdrag av Distriktssenteret løftet frem flere gode eksempler på vellykket boligstrategisk arbeid. De er samlet i et erfaringshefte og en sluttrapport.

Dokumentasjon

I erfaringsheftet finner du eksempler på seks realiserte boligstrategiske tiltak. Her får du informasjon om hvordan tiltakene er organisert og gjennomført, samt resultater og gevinster for kommunene som har gjennomført dem.

Rapporten presenterer et bredere utvalg av gode eksempler på boligstrategiske tiltak, og går dypere inn i typiske boligutfordringer i distriktene. Her blir også sentrale faktorer for å lykkes med boligstrategisk arbeid løftet fram. Kommunenes rolle blir særlig vektlagt.Les sluttrapporten her

Dokumentene tilbyr konkret kunnskap om gode grep og vellykket gjennomføring, og Husbanken håper de vil være nyttige bidrag i arbeidet med å etablere flere boliger i distriktene.

 

Gode eksempler på boligstrategiske tiltak i distriktene

Erfaringshefte

Rambøll Management Consulting Forlaget, 2014