Veileder for bærekraftig oppgradering av murgårder og boligblokker

Hensikten med veilederen til Multiconsult er å gi en innføring i temaene energieffektivisering, universell utforming, materialvalg, avfall og livssykluskostnader slik at det blir lettere å ha et bevisst forhold til dette i en oppgraderingsprosess.

Målgruppen for denne veilederen er styrer i borettslag og sameier, samt øvrige eiere av boligblokker. Veilederen har som målsetting å bistå eiere av boligblokker til å påse at oppgraderingsarbeider baseres på viljen til å ta vare på. Regelverket som trår i kraft når tiltak skal gjennomføres skal ikke være til hinder for gode og fornuftige tiltak som forbedrer bokvalitet. Utfordringer og mulige løsninger for bygg fra ulike tidsepoker blir belyst, og finnes under de enkelte tema.

Denne veilederen viser også en metode for bærekraftig oppgradering av bygninger. Metoden er basert på erfaringer fra et nordisk forskningsprosjekt og oppgraderingsprosjekter både i Norge og utlandet. Bærekraftig oppgradering er mer enn “grønne bygg” og det bidrar til økt bokvalitet. I den presenterte metoden definerer du dine mål for bærekraft. Hva er bærekraftig for ditt prosjekt og ditt nær- og fjernmiljø?

Veilederen er utarbeidet med kompetansetilskudd fra Husbanken.

Hva passer for oss?

Veileder for bærekraftig oppgradering av murgårder og boligblokker


Forfatter(e): Anne Solbraa, Anders-Johan Almås, Svein Bjørberg, Anna Karoline Petersen, Rein Kristian Raaholdt og Anne Grete Bjertness.
Multiconsult AS, 2014