Det tilgjengelige sentrum

Om universell utforming i Randaberg sentrum. Utarbeidet av Randaberg kommune (2010).

I Randaberg er universell utforming (uu) høgt forankra i kommuneplanen. Ein ny rapport har kartlagt ulike uu-tiltak i sentrum. Husbanken har gitt kompetansetilskott til kartlegginga.

Rapporten tek for seg fem hovudgrupper av personar med ulike funksjonsnedsettingar, i tillegg til barn og eldre og viser eksempel på tilrettelegging.

Dei fem hovudgruppen er:
Bevegelseshemma
Syns og orienteringshemma
Rørslehemma
Hørselshemma
Lese- og skrivehemma
Kartlegginga er delt inn i fire område:
Uteområde
Tilkomst og bygg
Inneområde
Turstiar i kommunen

Gjennomføring av kartlegginga er blant anna gjort av:
Kommunale bygg, butikkar, handikaptoalett, betalingsautomatar, myntautomatar, legekontor, parkering, minibankar, teleslynger, allergiar, ledelinjer og lydfyr, uteområde i sentrum, underlag, busshaldeplassar, skilting og vedlikehald.