Tangen designhåndbok

Estetiske løsninger og universell utforming for kommune og utbyggere i Tangenområdet, utarbeidet av Grønn strek (2009).

Utbygging av Tangenområdet vil gi Kristiansand sentrum et nytt sentrumsnært leilighets- og næringsområde. Elva og sjøsiden skal gjøres tilgjengelig for byens innbyggere. Tangen skal fremstå som en ny og attraktiv del av Kristiansand sentrum tilrettelagt for alle.

Reguleringsplanen Tangen fastlegger de overordnede grepene for utviklingen av området. Det har vært et overordnet mål at alle offentlige arealer skal være universelt tilrettelagt med helhetlig utforming.

Designhåndboken har status som retningsgivende for det videre utformingen av infrastruktur og offentlige fellesområder på Tangen, hvor helhetlig design og estetisk kvalitet er vektlagt. Utarbeidelse av detaljert utomhusplan og designhåndbok har vært et prosjekt i samarbeid med Kristiansand kommune, ViaNova Kristiansand as og Corebis as som prosjektleder. (Kilde: Håndboka)