Diakonhjemmet høgskole: Studieplan i universell utforming

Studieplan for tverrprofesjonell videreutdanning i universell utforming, utarbeidet av Diakonhjemmet høgskole (2011).

Målsettingen med studiet er å utdanne fagpersoner som har innsikt i samspillet mellom menneskers hverdagsliv og de omgivelser de lever i. Studentene skal etter endt utdanning være kvalifisert til å initiere og vurdere gode, universelle løsninger som fremmer livsutfoldelse og samfunnsdeltakelse.

Målgruppen for studiet er personer med bakgrunn fra privat og kommunal sektor, som er interessert i helhetlig planlegging der fokus settes på helsefremmende omgivelser. Aktuelle faggrupper kan være arkitekter, ingeniører, planleggere og rådgivere, samfunnsvitere, helse- og pedagogisk personell. (Kilde: studieplanen)