Smart Cities-Smart Homes and Smart Home Technology

Masteroppgaven retter fokus mot hvordan smarthus og smarthusteknologi bidrar til å forbedre helse og livskvalitet hos eldre mennesker.

I denne masteroppgaven i helsevitenskap utforskes og belyses hvordan smarthus og smarthusteknologi kan være med på å forbedre helse og livskvalitet hos eldre mennesker, og derigjennom øke deres muligheter til å bli boende lengre i sine hjem.

Det gis en teoretisk gjennomgang av Antonovsky`s teori om Salutogenese, og blant annet gitt et eksempel på hvordan Salutogenese kan brukes i praksis og derigjennom være med på å bidra i utviklingen av fremtidige helsefremmende smarthus. Det gis også et empirisk bidrag i oppgaven gjennom at eldre beboere i et smarthus (Kampen Omsorg+ i Oslo) intervjues for å undersøke hvordan smarthusteknologi bidrar i å øke helse og livskvalitet hos beboerne.

Masteroppgaven er skrevet på engelsk og består av to selvstendige artikler, den første er teoretisk og den andre empirisk.

 

Smart Cities-Smart Homes and Smart Home Technology 

Erlend Kydland Faanes
– NTNU, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap 
2014 
Nasjonalt 
Mastergradsstipend (boligsosialt kompetansetilskudd) fra Husbanken