Shared living: Delte boformer i kostnads- og miljøeffektive bygg

Prosjektet ”Shared Living” tar utgangspunkt i tre konkrete utbyggingsprosjekter for å teste ulike typer delte boformer og kartlegge kvaliteter, barrierer og løsninger, med formål å etablere ny kunnskap og nye eksempler som kan bidra til å videreutvikle delte boformer i Norge.

Dagens samfunn og de tradisjonelle familieformene er i endring. Nye befolkningsgrupper, en økende eldreandel og nedgangen til den tradisjonelle kjernefamilien utfordrer våre boformer og stiller krav til nytenkning i forhold til utforming og organisering av moderne boliger. Endringene er av stor betydning for folkehelse og integrasjon.

Samtidig stiger de generelle byggekostnadene i takt med økende krav til miljø og teknisk standard. Det er et stort behov for utvikling av byggtekniske og entreprisemessige løsninger som kan redusere byggekostnadene, samtidig som kvalitet og miljøegenskaper opprettholdes.

Prosjektets formål var å utrede delte boløsninger i tre konkrete prosjekter, med vekt på kvaliteter, byggetekniske forhold, gjennomføringsmodeller, lave byggekostnader og høy miljøytelse. Prosjektet tok utgangspunkt i et arbeid som allerede er utført i regi av Context AS og bECOs AS, som har utviklet prinsippløsninger for delte boformer basert på norsk massivtre og industriell produksjon (bECOs SharedLiving). bECOs løsningene ble benyttet som grunnlag for videre utredning av delte boformer i det ene prosjektet, mens de to andre er basert på tradisjonelle byggemåter. Resultatene er generelle og overførbare til andre prosjekter. 

 Forside rapporten: Shared living - Delte boformer i kostnads- og miljøeffektive bygg.

Shared living: Delte boformer i kostnads- og miljøeffektive bygg

Praktisk utprøving av løsninger og gjennomføringsmodeller i tre offentlige og private prosjekter

Utgitt av Context as 2017
i samarbeid med Heistad Utvikling as, Skien boligbyggelag og Urbanium as

 Sluttrapport kompetansetilskudd