Norge universelt utformet innen 2025

Uu-bilag i Kommunal rapport (2012).

I Kommunal rapport nr. 12 2012 følger bilaget Universell utforming med 20 sider stoff om universell utforming innenfor ulike temaer i kommune-Norge.

Formålet med utgivelsen er å nå ut til kommunalt og fylkeskommunalt ansatte og vise til gode eksempler på hvordan kommuner og fylkeskommuner kan arbeide med universell utforming.

Bilaget er er utgitt av Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Miljøverndepartementet, Samferdselsdepartementet, Direktoratet for byggkvalitet, Vegdirektoratet, Likestillings- og Diskrimineringsombudet og Statens Kartverk. Husbanken har hatt det redaksjonelle ansvaret.