Kunnskap til rett tid - funksjonsattest for boliger

I dette prosjektet er det utarbeidet en funksjonsattest for bolig til bruk for boligeiere, kommuner og personer med byggfaglig kompetanse.

Funksjonsattesten skal vurdere hvorvidt boligen og det ytre nærmiljø er tilrettelagt for alle. Idegrunnlaget for prosjektet "Kunnskap til rett tid - funksjonsattest for bolig er fremmet av Husbanken region Midt-Norge.

Kunnskap til rett tid - funksjonsattest for bolig

Sluttrapport

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Husbanken region Midt-Norge, NAV Hjelpemiddelsentralen og Trondheim kommune.

Februar 2014

 De fleste boliger vi skal bo og motta helse- og sosialtjenester i de neste tiårene, er allerede bygget. En større nasjonal kartlegging av eksisterende boligmasse viser at det er lite tilfredsstillende tilgjengelighet i disse boliger. Det er derfor viktig å fokusere på tiltak som kan øke grad av tilgjengelighet i boligen. En funksjonell bolig vil gi større mulighet for å mestre daglige aktiviteter i ulike livsfaser og med ulike brukerforutsetninger. Funksjonell bolig er i tråd med intensjonene om satsing på forebyggende helsearbeid i samhandlingsreformen.
”Et viktig fokus de nærmeste årene vil være fornyelse og ombygging, slik at eksisterende boligmasse er godt tilrettelagt og kan fungere optimalt i møte med morgendagens behov.”

Prosjekteier: Sør Trøndelag Fylkeskommune.

Prosjektgruppe: Prosjektgruppen har vært en samarbeidsgruppe innen temaet universell utforming. Den såkalte ”uu-gruppa” i Sør – Trøndelag fylke, ble etablert i 2005 med representanter fra ulike forvaltningsnivå; Fylkesmannen i Sør- Trøndelag(FMST), Sør Trøndelag fylkeskommune(STFK) sammen med det fylkeskommunale rådet for likestilling av funksjonshemmede, NAV Hjelpemiddelsentral Sør - Trøndelag, Husbanken Region Midt Norge og Trondheim kommune.

Andre bidragsytere: Tre kommuner i Sør – Trøndelag; Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal kommune.