Universell utforming av uteområder ved flerbolighus

Hvordan best utforme fellesarealene ved boligsameie og borettslag? En veileder fra Hageselskapet (2009).

En stor del av befolkningen bor i flerbolighus: blokker, rekkehus og eneboliger i rekke. Opphold ute byr på frisk luft og mange muligheter for opplevelser og rekreasjon. Hageselskapets målsetting med denne veilederen er å gi inspirasjon til god planlegging for full deltakelse og livsutfoldelse på felles utearealer ved disse boligformene.

Universell utforming innebærer at produkter, byggverk og uteområder skal utformes på en slik måte at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. Veilederen henvender seg til personer som står overfor utfordrende oppgaver på alle nivåer i planleggingsprosessen for å få dette til.

Fokus settes på atkomst, parkering, inngangspartier, leke- og oppholdsarealer og de grønne rammene om disse felles arealene i boligsameiet eller borettslaget. (Kilde: veilederen)