Evaluering av tilskudd til etterinstallering av heis

Formålet med evalueringen har vært å fremskaffe og utvikle kunnskap om hva som skal til for å optimalisere utnyttelsen av tilskudd til etterinnstallering av heis.

Overordnet er Oxford Researchs vurdering at tilskuddet og dets innretning fungerer tilfredsstillende og etter hensikten. Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til at personer med behov for tilpasset bolig får nødvendig finansiering til å tilpasse sin bolig, samt øke tilgjengeligheten i boligmassen. 

Det er Oxford Researchs vurdering at tilskuddsordningen langt på vei bidrar til dette. Tilskuddet har høy utløsende effekt; det er altså utløsende og fører til etterinstalleringer som ikke ville ha blitt gjennomført uten tilskuddet. Husbankens forvaltning av tilskuddet vurderes videre som effektivt og hensiktsmessig. 


Evaluering av tilskudd til tilstandsvurdering og etterinstallering av heis

Assisterende direktør Stine Meltevik, senioranalytiker Bjørn Brastad, førsteamanuensis Anne Wenche Emblem og analytiker Marthe Rosenvinge Ervik

Oxford Research, 2016
Gjennomført på oppdrag fra Husbanken.