Innovasjon i omsorg - NOU 2011:11

Innovative løsninger for framtidas omsorgsutfordringer, innstilling ved Hagenutvalget (2011).

Det blir stadig flere eldre, det er mangel på arbeidskraft i omsorgstjenestene, og det er et behov for likestilling i familie og arbeidsliv.

Kåre Hagen, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, har ledet et offentlig utvalg som hadde som mandat å se på bruk av teknologi i omsorgstjenestene overfor eldre og funksjonshemmede. I tillegg til ny teknologi skulle Utvalget se på arkitektur og nye boformer, egenmestring og brukerinnflytelse, forskning og utvikling. For å kunne møte framtidige brukeres behov, skulle man vurdere nye løsninger og komme med forslag til utforming av framtidens sykehjem, boformer og tjenestetilbud,

De aller fleste eldre og funksjonshemmede ønsker å bli gamle i egen bolig, og en ny Teknoplan 2015 foreslås for å sette fortgang i bruken av teknologi i omsorgstjenestene. Utvalget foreslår også tiltak for tilrettelegging av bolig for egen alderdom, bl.a. rådgivningstjeneste for boligtilpasning, boligspareordning for eldre, samt egne tiltak for å bedre de pårørendes rolle i omsorgen.