Veileder i lokal samfunnsutvikling

Veileder i utvikling av småsamfunn der formålet er å gi lokale idéhavere, prosjektledere og støttespillere i kommuner og fylker en rettesnor i arbeidet med lokal samfunnsutvikling. Utarbeidet av Norsk senter for bygdeforskning (2010).

Veilederen er utarbeidet med bakgrunn i erfaringer fra lokalt utviklingsarbeid i regi av Kommunal- og regionaldepartementets Småsamfunnssatsing (2006 – 2010).

Erfaringene er samlet gjennom de ulike småsamfunnsprosjektenes deltagelse på nasjonale og regionale samlinger og Bygdeforsknings følgeevaluering av satsingen, og er bearbeidet ved hjelp av direkte innspill fra følgeevalueringens referanse-gruppe, prosjektledere og fylkeskontakter i Småsamfunnssatsingen, og fra organisasjoner med særlig kjennskap til utviklingsarbeid. (Kilde: Veilederen)

Her får du tips om hva en bør tenke på i planlegging og gjennomføring av et prosjekt, og noen spørsmål en bør søke svar på. Den er delt inn i tre hovedfaser:
A) Plan- og søknadsfase
B) Gjennomføringsfase
C) Sluttfase

Mer om Veileder i lokal samfunnsutvikling på http://distriktssenteret.no/